Inloopbijeenkomst HOV-Noord Haarlem

0

Op maandagavond 18 mei 2015 organiseert de gemeente Haarlem samen met APPM & Goudappel Coffeng tussen 19.30 en 20.30 uur een inloopavond over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Haarlem-Noord. Geïnteresseerden kunnen meedenken over mogelijke oplossingen voor de knelpunten van het gekozen voorkeurstracé.

In de fase waarin het project zich op dit moment bevindt wordt het voorkeurstracé uitgewerkt tot een ontwerp voor een aantal kruispunten en wegvakken. Dit begint met een analyse van de knelpunten. Knelpunten is in deze een breed begrip en heeft betrekking op zowel de rijtijd als op de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, comfort en verkeersveiligheid. Op basis van de knelpunten worden vervolgens oplossingen geformuleerd die vervolgens weer worden uitgewerkt tot een ontwerp dat voldoet aan de HOV-criteria en de motie veilige kruisingen HOV-Noord. In dit proces worden bewoners, ondernemers en andere betrokkenen van harte uitgenodigd met de gemeente mee te denken.

Verbinding Station Haarlem – Delftplein
De provincie Noord-Holland en de Gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Speerpunt hierin is het realiseren van (HOV). Belangrijke ontbrekende schakel in het HOV-netwerk is de verbinding tussen Station Haarlem en het Delftplein. De gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een voorkeurstracé, met als resultaat dat de gemeenteraad in juni van 2013 het tracé voor HOV tussen Station Haarlem en Delftplein heeft vastgesteld. Het tracé gaat lopen via de Rijksstraatweg en de bus gaat meerijden met het overige verkeer.

Inloopavond
De inloopavond vindt plaats maandag 18 mei 2015 van 19.30 – 20.30 uur in Huis te Zaanen aan de Orionweg 1 te Haarlem.
Zie ook de gemeentelijke website www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-noord.

Advertentie