Haarlem presenteert Kadernota 2015

0

Het college van B&W presenteert deze week de Kadernota 2015. In de kadernota staat beschreven hoe Haarlem het huishoudboekje voor de komende jaren vorm geeft. Het college ziet deze kadernota als het moment om werk te maken van het structureel verminderen van de € 580 miljoen schuld van de gemeente.

Wethouder financiën Jeroen van Spijk: “Haarlem is een sociale stad, een veilige stad, een culturele stad, een sportieve stad en een mooie stad. Helaas moeten we er inmiddels voor waken dat Haarlem niet ook een arme stad wordt. Daarom willen we wat mooi is aan Haarlem behouden, waar het nodig is verbeteren en tegelijkertijd de schuld met € 5 miljoen per jaar verminderen.”De behandeling van de kadernota door de gemeenteraad van Haarlem vindt plaats van 22 t/m 25 juni 2015.

Verminderen van schuld ondanks tegenvallers
Als één van de pijlers van het coalitieprogramma Samen Doen! is een gezonde financiële stad benoemd. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van bezuinigingen. Op veel plekken in de stad is dit inmiddels voelbaar, bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast heeft Haarlem een aantal tegenvallers te verwerken gehad. Zo blijft het moeilijk om gemeentelijk vastgoed te verkopen voor de waarde die in de boeken staat en is er te weinig geld voor Beschermd Wonen van het Rijk gekomen.

Toch laat de Jaarrekening 2014 een voorzichtig positief resultaat zien. Het college ziet deze kadernota dan ook als kantelpunt om aan een structurele oplossing van het probleem van de schuldenlast te werken. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gewenste vermindering van de schuld met €125 miljoen naar €455 miljoen in 2040. Hiermee komt Haarlem weer in de groene cijfers van de normen van de Bank voor Nederlandse Gemeenten wat betreft schuldenlast.

Geen lastenverzwaringen
Behalve verminderen van schuld zet het college met deze kadernota in op het niet verder verzwaren van de woonlasten en verantwoord investeren in de stad. Van Spijk: “Het is mogelijk om de woonlasten nagenoeg gelijk te houden en tegelijk de schuld te verminderen. Dit betekent echter niet dat de moeilijke financiële tijden voorbij zijn. Zo zal Haarlem ook de komende jaren moeten blijven bezuinigen en moet er nog kritischer gekeken worden naar investeringen. Daarom is het belangrijk dat er keuzes gemaakt worden en we verantwoord investeren. Zo houden we Haarlem aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Keuzes
In de Kadernota 2015 wordt inzichtelijk gemaakt welke keuzes het college maakt. Een aantal speerpunten:

  • blijvend inzetten op een veilige stad met de uitvoering van het vastgestelde integraal veiligheidsbeleid
  • een voorziening voor mensen die bed, bad en brood nodig hebben en economisch daklozen
  • het betrekken van Haarlemmers bij het dagelijks bestuur van de stad. Het gebiedsgericht werken kan hier een goede bijdrage aan leveren, evenals de uitvoering van de nieuw vast te stellen dienstverleningsvisie
  • investeren in onderwijshuisvesting. Deze investeringen zijn er op gericht om het groeiend aantal basisschoolleerlingen een goede plek te geven
  • ontwikkeling van een helder beeld van de toekomst van de stad met de nieuwe structuurvisie op de openbare ruimte
  • in het sociaal domein wordt de ingezette koers van afgelopen jaar in 2015 voortgezet en zowel de uitvoering als de monitoring verder verbeterd
  • een stevige reserve voor het sociaal domein, gevuld met bijna 10 miljoen. Hiermee is het mogelijk financiële risico’s op te vangen
  • experimenten met pilots om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te koppelen aan werk worden voortgezet

Raadsbehandeling Kadernota 2015
De kadernota wordt door de gemeenteraad van Haarlem vastgesteld. De behandeling vindt plaats van 22 t/m 25 juni 2015.