Derde inloopbijeenkomst HOV-Noord Haarlem

0

Op woensdagavond 1 juli 2015 organiseren APPM en Goudappel Coffeng in opdracht van de gemeente Haarlem tussen 19.30 en 20.30 uur een derde inloopbijeenkomst over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Haarlem-Noord. Geïnteresseerden kunnen meedenken over de ontwerpoplossingen voor de knelpunten in het gekozen voorkeurstracé.

Op 18 mei was een eerste inloopbijeenkomst voor het project HOV-Noord en op 9 juni de tweede inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht. Aanwezigen hebben tijdens de eerste inloop veel wensen en knelpunten ingebracht voor het tracé van Hoogwaardig Openbaarvervoer (HOV) Noord. In de tweede bijeenkomst is door aanwezigen gereageerd op oplossingsrichtingen. Het resultaat van beide sessies is samengebracht in een verslag dat is in te zien op de website van de gemeente: www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-noord.

Derde inloopbijeenkomst 1 juli
Tijdens de derde inloopbijeenkomst worden ontwerpvoorstellen gepresenteerd die onder andere gebaseerd zijn op de eerder ingebrachte aandachtspunten door bewoners en de Fietsersbond, ROVER, Wijkraden, belangenorganisaties, Connexxion, de gemeente en de provincie Noord-Holland. Bij de ontwerpoplossingen wordt aangegeven in hoeverre de ingebrachte aandachtspunten daarin zijn meegenomen. U kunt ter plekke reageren op de voorstellen en wederom suggesties doen. De inloopbijeenkomst vindt plaats woensdag 1 juli 2015 van 19.30 – 20.30 uur in ontmoetingscentrum De Schakel, Pijnboomstraat 17, te Haarlem.

Voorbereiding ontwerp
In de fase waarin het project zich op dit moment bevindt wordt het voorkeurstracé uitgewerkt tot een ontwerp voor een aantal kruispunten en wegvakken. Op basis van de knelpunten zijn oplossingen geformuleerd die vervolgens weer worden uitgewerkt tot een ontwerp dat voldoet aan de HOV-criteria en de motie veilige kruisingen HOV-Noord. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zijn van harte uitgenodigd mee te denken.

Verbinding Station Haarlem – Delftplein
De provincie Noord-Holland en de Gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Speerpunt hierin is het vergroten van de doorstroming voor de (HOV-)bus. Belangrijke ontbrekende schakel in het HOV-netwerk is de verbinding tussen Station Haarlem en het Delftplein. De gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een voorkeurstracé, met als resultaat dat de gemeenteraad in juni van 2013 het tracé voor HOV tussen Station Haarlem en Delftplein heeft vastgesteld. Het tracé gaat lopen via de Rijksstraatweg en de bus gaat meerijden met het overige verkeer.

- Advertentie -