GroenLinks Haarlem: “gemeente kapt te snel en te veel”

1

GroenLinks zal bij de komende raadsvergadering een motie indienen waarin het college wordt opgedragen bij projecten in de openbare ruimte en bij ontwikkellocaties de gemeenteraad en de bomenwachters in de planfase te betrekken bij de voorgenomen kap. Daarnaast draagt de motie het college op om in de planfase uit te gaan van en rekening te houden met het reeds aanwezige groen.

Reden voor de motie is het feit dat GroenLinks zich ernstige zorgen maakt over de manier waarop Haarlem omgaat met het bestaande groen. Een aantal recente incidenten heeft aangetoond dat een groot aantal bomen onnodig gekapt is. De kap van veel bomen had voorkomen kunnen worden wanneer er keuzes waren gemaakt die in lijn zouden zijn geweest met het streven naar een groene stad. Dit streven houdt in dat er zoveel mogelijk bomen behouden blijven.

De zorgen over het verlies van teveel bomen, stammen van langer geleden. In juni 2015 heeft GroenLinks Haarlem uiteindelijk een motie ingediend ‘Kappen met vroegtijdig kappen’ waarin het college opgedragen wordt om voorgenomen kap tijdig te melden en te beargumenteren. De uitvoering van die motie laat volgens GroenLinks Haarlem veel te wensen over.

GroenLinks is van mening dat het bomenbeleidsplan structureel anders moet worden ingevuld waarbij de nadruk ligt op het behoud van het bestaande groen. Daarbij is GroenLinks Haarlem van mening dat er te weinig of te laat gebruik wordt gemaakt van de in de stad aanwezige en beschikbare kennis en expertise op het gebied van groen.

De recente kap van de 196 jaar oude monumentale eik in het Ripperdapark is het meest recente voorbeeld van een, naar de mening van GroenLinks en die van de Haarlemse bomenwachters, onnodige noodkap die voorkomen had kunnen worden als er tijdig was overlegd met de bomenwachters.

1 REACTIE

Comments are closed.