Besluiten Provinciale Staten van Noord-Holland 4 februari 2019

0

Provinciale Staten namen op de Dag van de Kandidaatstelling, de laatste dag waarop politieke partijen hun kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart in kunnen leveren, een breed gedragen Regenbooginitiatief aan. Ook spraken zij over Schiphol, energietransitie en het wachtcomfort in busstations. Vrijdag 8 februari worden de definitieve kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen bekend gemaakt.

Schiphol
Provinciale Staten spraken maandag over de ontwikkelingen bij Schiphol. Aanleiding waren berichten in de media over het mislukken van het overleg binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Op initiatief van de PvdA vroegen meerdere fracties aan Gedeputeerde Staten (GS) hoe zij deze ontwikkelingen beoordelen.

GS gaven in hun reactie aan dat Schiphol zich “tijdens de wedstrijd” niet aan de gemaakte afspraken houdt. Gedeputeerde Tekin hield een pleidooi voor wettelijke verankering van afspraken. Pas na die (rechts)zekerheid kunnen er nieuwe criteria komen om te bezien of groei in de toekomst nog mogelijk is. De bal ligt nu bij de minister. En er is een aantal thema’s (bijvoorbeeld CO2, luchtruim, Lelystad) waar het Kabinet en de Tweede Kamer hun verantwoordelijkheid moeten nemen, aldus de gedeputeerde. Het college blijft zich intussen als gesprekspartner inzetten voor hinderbeperking (zowel geluid als CO2-uitstoot). Het aantal nachtvluchten moet terug van 32.000 naar 29.000 per jaar en misschien nog wel lager. De gedeputeerde pleit voor een verbod tijdens een deel van de nacht.

Initiatiefvoorstel Regenboogprovincie 2.0
Eind 2017 diende GroenLinks een initiatief in om van Noord-Holland een Regenboogprovincie te maken. Eén van de doelen van het voorstel is het geven van een impuls aan sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTIQ+’s in Noord-Holland. Dat doet de provincie onder meer door actief uit te dragen dat iedereen in Noord-Holland kan en mag zijn wie men is. Na brede steun voor dit initiatief bracht de partij nu een tweede initiatiefvoorstel in. Dit keer samen met de PvdD, de SP, D66, de PvdA en de VVD. Met als doel, zoals de indiener van het initiatief Rosan Kocken het initiatief 2.0 verwoordde: “Meer doen dan het hijsen van een vlag, wij gaan echt aan de slag!

Om “inclusief werkgeverschap” in de provinciale organisatie meer te bevorderen, stellen de indieners voor om hier een “roze-werkgroep” over te laten adviseren. Ook willen de indieners een jaarlijks symposium & werkatelier over inclusief werkgeverschap organiseren voor bestuurders en ambtenaren van Noord-Hollandse gemeenten. Bij deze bijeenkomsten staat steeds een ander ‘roze’ thema centraal. Gedeputeerde Cees Loggen gaat hier graag mee aan de slag en komt met een concrete invulling van dit initiatief.

Het initiatiefvoorstel werd met brede steun, alleen de PVV stemde tegen, aangenomen.

Onderzoeksrapport provinciale Rekenkamers “Energie in transitie”
In het rapport “Energie in transitie” doen de vijf provinciale Rekenkamers aanbevelingen voor de manier waarop Provinciale Staten hun rol bij energietransitie kunnen invullen. Ook hebben de rekenkamers aanbevelingen geformuleerd om in de toekomst beter zichtbaar te kunnen maken wat de bijdrage van de provincies is. Om zo te zorgen dat provincies van elkaar kunnen leren en om te kunnen sturen op doelen die veelal ver in de toekomst liggen. Het rapport kon bij het gros van de Staten op veel waardering rekenen en leidde tot een levendige discussie.

Een motie van de Partij voor de Dieren werd aangenomen. De indieners van de motie constateerden dat het tempo van de CO2-reductie te laag is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en dat het in de provincie ontbreekt aan een beleid voor kleine en sociale windmolens. Sociale windmolens bieden burgers en gemeenschappen de kans te delen in de voordelen van de energietransitie en kleine turbines bieden weer perspectief voor ondernemers. Het is aan de nieuwe Staten hier mee aan de slag te gaan.

Eerste Actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025
PS hebben de Eerste Actualisering van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2019-2025 goedgekeurd. Hiermee is een aantal kredieten voor infrastructurele werken vastgesteld of aangepast. Het CDA en de PvdA verwezen naar een toegezegde brief van GS over de situatie bij de Burgervlotbrug, die zij al hadden verwacht. Gedeputeerde Post gaf aan dat de brief binnenkort verstrekt wordt.

Initiatiefvoorstel Verbetering wachtcomfort busstations
De SP betuigt in haar initiatiefvoorstel ‘Verbetering van het wachtcomfort op busstations’ dat de provincie een verantwoordelijkheid heeft in wacht- en zitcomfort in busstations, ook al zegt GS dat dit een zaak is van de gemeenten. Statenlid Bruggeman vindt dat de wachtgelegenheden onvriendelijk en naargeestig ogen en weer en wind vaak vrij spel hebben. De provincie zou als concessieverlener en verantwoordelijke voor het regionaal busvervoer gemeenten actief moeten benaderen over de wachtruimten. Ook zou dit onderdeel moeten worden van verbetering van OV-knooppunten en zou moeten worden bekeken of middelen kunnen worden vrijgemaakt.

Gedeputeerde Post hield eraan vast dat gemeenten het zelf moeten doen en willen. GS willen geen geld uitgeven aan wachtruimten die niet van de provincie zijn, waar de provincie niet verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud. Ze wees op de subsidieregeling waar gemeenten gebruik van kunnen maken. De gedeputeerde is bereid gemeenten hier nog een keer op te attenderen. Het initiatiefvoorstel werd niet aangenomen, tegen stemden VVD, D66, PvdA, CDA en PVV.

Provinciaal inpassingsplan N247
Provinciale Staten besloten maandag 4 februari het definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) voor N247 niet te behandelen. Dit als gevolg van plotselinge onduidelijkheid over de vraag of in het verkeersmodel van Bereikbaarheid Waterland wel rekening is gehouden met de mogelijke ontwikkeling van bedrijventerrein Galgeriet in Monnickendam tot een nieuwe woonwijk. Dit agendapunt kan waarschijnlijk wel worden behandeld in de Statenvergadering van 4 maart 2019.

Vastgesteld
PS besloten € 11,3 miljoen beschikbaar te stellen voor het project Realisatie OLV Greenport Aalsmeer. Dit is een onderdeel van een programma dat de logistieke processen en de doorstroming van het vrachtverkeer in het gebied rondom de bloemenveiling en Schiphol verbetert. Ook besloten PS tot een wijziging van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017. Hiermee is de kaart waarop het gebied van het waterschap is aangegeven, gewijzigd. Tot slot benoemden PS de wethouder milieu van de gemeente Texel als voorzitter van de Commissie Regionaal overleg Luchthaven Texel.

Agenda, stukken en vergadering terugzien
De voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van PS van 4 februari 2019. Geïnteresseerden kunnen de vergadering en de stemmingen terugzien.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van PS. Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn eenvoudiger te vinden via het portaal Open Stateninformatie.

Advertentie