- Advertentie -
Home Regio Noord-Holland Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 28 juni 2021

Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 28 juni 2021

0

Tijdens hun vergadering van 28 juni besloten Provinciale Staten tot deelname aan de Regionale Ontwikkelmaatschappij, namen ze een nieuwe recreatievisie aan en stelden ze de jaarrekening van 2020 en de kaders voor de begroting van 2022 vast.

De vergadering vond online plaats. Het vervolg van de vergadering is op 5 juli. Dan staan onder andere de Regionale Energiestrategieën en een referendumverzoek op de agenda.

Beleid en output in 2020
Provinciale Staten (PS) spraken over de jaarstukken waarmee Gedeputeerde Staten (GS) verantwoording afleggen over beleid en de inkomsten en uitgaven in 2020. PS stemden met grote meerderheid voor het vaststellen van de jaarrekening 2020. Daarin staat wat de provincie in dat jaar heeft gedaan en wat dat heeft gekost.

Diverse Statenleden gaven GS complimenten voor het terugbrengen van onderbesteding (wel begroten, niet uitgeven) in 2020 met de helft, ondanks de coronacrisis. Amendementen van het CDA voor het aanpassen van de tekst van de jaarstukken over ganzenbeheer en over agrarisch natuurbeheer in het Natuurnetwerk Nederland werden aangenomen. De PVV diende een motie in over coulance met Noord-Hollandse gemeenten die in 2021 de taakstelling voor het huisvesten van Statushouders niet kunnen realiseren. Nadat gedeputeerde Cees Loggen vertelde dat de provincie het kabinet daarover recent een brief heeft gestuurd met een dringende oproep voor overleg, trok de PVV de motie in.

Menukaart voor 2022
PS stelden de Kaderbrief voor 2022 met ruime meerderheid vast. Deze bevat de kaders voor de begroting van 2022 en de meerjarenraming. Statenleden vroegen hierbij om aandacht voor een groot aantal onderwerpen, zoals: mogelijke financiële risico’s, de kosten van de energietransitie voor inwoners, de financiële positie van gemeenten, dierenwelzijn, de stikstofaanpak, woningbouw, de gevolgen van de coronacrisis, openbare toiletten in de buitenruimte, de positie van zzp’ers, een evenwichtige ecologische footprint, de infrastructurele taak van de provincie en aquathermie.

Gedeputeerde Zita Pels vroeg PS om ideeën voor de besteding van het overgebleven budget. Dat konden Statenleden doen met een motie waarvan Pels hun dan wel vroeg om die motie direct aan te houden. Pels beloofde dat zij de ideeën dan, als er financiële ruimte is, zal opnemen in een ‘menukaart’, waarover GS advies gaan geven. Daarna kunnen de voorstellen besproken worden in de Statencommissies. Als de voorstellen vervolgens worden aangenomen, dan zouden die in de begroting van 2022 kunnen worden opgenomen. Provinciale Staten dienden 23 moties in, waar GS uitgebreid op ingingen. Daarvan werden er 19 aangehouden en 3 alsnog in stemming gebracht. Alleen de motie van DENK en PvdD over het niet in rekening brengen van leges voor stikstofgerelateerde vergunningsaanvragen werd aangenomen. De aangehouden moties zijn te vinden bij de agenda van 28 juni.

Toekomst recreatie en toerisme
PS stelden vrijwel unaniem in met de ‘Visie Recreatie en Toerisme’ over de toekomst van recreatie en toerisme in Noord-Holland. Statenleden spraken onder andere over de druk op de natuur, druk op de bewoners van recreatiegebieden, agrotoerisme, voldoende recreatiemogelijkheden in de buurt en een evenwichtige spreiding van recreatie en toerisme over de provincie. PS namen met grote meerderheid een motie aan van de SP over het ontwikkelen van een ‘ladder van leisure’ die recreatief gebied in Noord-Holland in kaart brengt op basis van mogelijkheden en kwetsbaarheden, nadat de tekst van de motie op advies van gedeputeerde Ilse Zaal was aangepast.

Begroting en jaarstukken Waddenfonds 2020
PS namen met grote meerderheid een motie aan van GL, D66, PvdA, PvdD, SP met een oproep aan het Rijk om externe bedreigingen voor de Waddenzee te verminderen en te stoppen met het verstrekken van vergunningen die de natuur op het Wad belasten, zoals vergunningen voor gas- en zoutwinning, de aanleg van kabels en lozingen door een gasbooreiland. De provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies uit dit fonds voor onder andere natuur en duurzame economische ontwikkeling.

Oprichten Regionale ontwikkelingsmaatschappij
PS stemden voor deelname van de provincie aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Noord-Holland, met 39 stemmen voor en 16 tegen. De provincie gaat op korte termijn een ROM oprichten, samen met gemeenten en het ministerie van Economische zaken. Daarin gaan zij werken aan de transitieopgaven in de economie en gaan zij duurzaam herstel uit de coronacrisis bevorderen. De ROM bestaat uit een Transitiefonds voor investeringen in energietransitie en circulaire economie en een MKB-fonds gericht op de groei van en innovatie bij het MKB. De ROM heeft een voorgenomen omvang van € 160 miljoen, waaraan de provincie € 40 miljoen bijdraagt.

Statenleden vroegen gedeputeerde Ilse Zaal naar de mogelijkheden van toezicht en democratische controle op de ontwikkelingsmaatschappij. Zaal lichtte toe dat GS inspraak heeft in de benoeming van de Raad van Commissarissen ervan maar dat daarin geen leden van GS of PS kunnen deelnemen. In gesprek met PS zegde Zaal toe dat zij zich zal inspannen om ervoor te zorgen dat bij de ROM rekening wordt gehouden met dierenwelzijn en biodiversiteit. PS namen de motie ‘slim in lijn met de wetenschap investeren’ van PvdD en DENK aan met 30 stemmen voor en 24 tegen.

Bestemmingplan datacenter in Hollands Kroon
Tijdens een actualiteit op initiatief van de SP spraken de Statenleden over de vraag welke mogelijkheden GS hebben om te voorkomen dat de gemeente Hollands Kroon het bestemmingsplan voor een nieuw datacenter vaststelt, voordat PS de provinciale datacenterstrategie hebben aangenomen met daarin de ruimtelijke regels voor de bouw van datacenters. Gedeputeerde Cees Loggen lichtte toe dat de raad van Hollands Kroon over haar eigen agenda gaat, dat GS een zienswijze hebben ingediend op het bestemmingsplan en dat GS de gemeente eventueel een aanwijzing kan geven of in beroep kan gaan, nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld.

Vervolg vergadering op 5 juli
Op de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 5 juli staan onder andere de volgende onderwerpen:

  • De verstedelijkingsstrategie voor de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam
  • De provinciale coördinatieregeling voor een gecoördineerde vergunningenprocedure voor het project Everest bij Tata Steel
  • De Regionale Energiestrategieën die GS met positief advies voorleggen aan PS
  • Over de Regionale Energiestrategieën is een referendumverzoek ingediend. PS bespreken of het besluit over de Regionale Energiestrategieën een besluit is waarover een referendum gehouden kan worden of niet.

Provinciale Staten stemmen digitaal
Tijdens de online vergadering stemden PS digitaal over voorstellen, moties en amendementen. Iedereen die de vergadering volgde via noord-holland.stateninformatie.nl kon daar direct de uitslag van de stemmingen zien.

Terugkijken en meer informatie
Belangstellenden kunnen de vergadering terugzien via noord-holland.stateninformatie.nl/dashboard. Daar vinden zij ook overzichten van de stemmingen terug door te klikken op het ‘pijltje in het blauwe vakje’ bij het betreffende agendapunt. Binnenkort is daar de ondertitelde vergadering terug te zien. Alle hamerstukken, voorstellen, ingediende moties of amendementen voorstellen zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering van 28 juni 2021.

Mobiele versie afsluiten