Grootschalig regionaal woonwensenonderzoek

0

Eind maart 2017 starten Haarlem en de overige gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor het eerst een gezamenlijk grootschalig regionaal woonwensenonderzoek. Het doel van het onderzoek is om de woonsituatie, woonomgeving, verhuiswensen en verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. Deze informatie willen gemeenten en woningcorporaties gebruiken om regionaal meer inzicht te krijgen, waardoor beter bepaald kan worden wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Doel is ook om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Eind 2017 worden de uitkomsten verwacht.

32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam
Het regionaal woonwensenonderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de regionale corporaties van de MRA. De gemeente Haarlem is onderdeel van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Sinds eind augustus 2016 maakt de regio, in het kader van de Woningwet, officieel onderdeel uit van de woningmarktregio MRA.

Vanwege onderlinge verhuisstromen binnen de MRA sluit Haarlem net als de directe regiogemeenten aan bij dit woonwensenonderzoek. Uniek aan dit onderzoek is de grootschaligheid: alle 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam doen mee. Bijzonder is ook dat Haarlem en de meeste van de regiogemeenten Zuid-Kennemerland en IJmond er voor kiezen zelfs op wijkniveau het onderzoek uit te voeren. Dit wordt mogelijk gemaakt door extra subsidiëring vanuit het woonfonds van de provincie Noord-Holland.

Bovenregionaal, regionaal en per gemeente ontstaat zo een goed beeld van de woonsituatie, verhuiswensen- en bewegingen van inwoners. Haarlem krijgt nu voor het eerst ook inzicht op wijkniveau, wat goed aansluit op de recent vastgestelde Woonvisie 2017-2020. Het woonwensenonderzoek kan beschouwd worden als een van de eerste uitwerkingen van deze visie. Wethouder Joyce Langenacker: “Haarlem wil een stad zijn voor alle Haarlemmers, zonder inzicht in de woonwensen van de inwoners bouwen we niet vraaggericht!”.

Brief met enquête
De vorm van het onderzoek is een enquête. Door middel van een steekproef worden huishoudens in het onderzoeksgebied geselecteerd. Binnenkort kan het zijn dat u een brief van de gemeente Haarlem ontvangt met de vragenlijst. Deze vragenlijst kan ook op internet worden ingevuld. Naast de woonwensen hebben de vragen onder meer betrekking op de woongeschiedenis, de huidige woning en buurt, de huishoudensituatie en de woonlasten. De resultaten worden anoniem verwerkt. Wie meedoet aan de enquête maakt kans op een IPad air 2.