Coalitieakkoord Ruimte voor Groei ligt op koers

0

Halverwege de collegeperiode ligt de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ op koers. Dit schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in een brief aan Provinciale Staten (PS). In het coalitieakkoord zijn realistische en ambitieuze keuzes voor werkgelegenheid, duurzaamheid en leefbaarheid gemaakt. Keuzes om, samen met de Noord-Hollanders, ruimte aan groei te geven voor een provincie die ertoe doet.

Veel van die keuzes zijn in gang gezet, komen in uitvoering, naderen afronding of zijn zelfs al afgerond. Dat niet neemt niet weg dat er nog veel kan en moet gebeuren. Noord-Holland heeft de financiën op orde. Er wordt een stijging van inkomsten voorzien, zowel uit de motorrijtuigenbelasting als uit het provinciefonds. Dat maakt een extra slag op de ambities uit het coalitieakkoord mogelijk. Dat geeft extra ruimte om de regionale economie duurzaam van nieuwe impulsen te voorzien, ruimte om te investeren in leefbaarheid, duurzame energie, bereikbaarheid, innovatieve mobiliteit, en de vitaliteit van zowel platteland als natuurgebieden. Zo is en blijft Noord-Holland in al zijn diversiteit een fijne provincie om te wonen, werken en recreëren.

Energietransitie
Ruimte voor Groei blijft de leidraad, maar Noord-Holland speelt voortdurend in op trends en ontwikkelingen. Zo wordt er op dit moment in Den Haag gewerkt aan een nieuwe coalitie. Afspraken die daar gemaakt worden zijn van invloed op de provincie. Noord-Holland wil – waar nodig in samenwerking met andere provincies – het nieuwe kabinet blijven betrekken. Een goed voorbeeld hiervan is het gezamenlijke aanbod van provincies, gemeenten en waterschappen op het gebied van de energietransitie.

Economische voorsprong
Om de economische voorsprong te behouden zal Noord-Holland blijven investeren. Niet alleen in megaprojecten – zoals de grootste Zeesluis ter wereld – maar juist ook in bijvoorbeeld het MKB, een belangrijke economische pijler. Ook op het gebied van circulaire economie zal de provincie komende jaren stappen blijven zetten. Bijvoorbeeld in het gebied dat loopt van de haven van Amsterdam, via Schiphol naar de Greenport Aalsmeer, waar onder de naam Westas een proeftuin voor circulaire economie wordt ontwikkeld. Hier testen bedrijven hun ideeën in de praktijk. Ook initieert Noord-Holland met de betrokken gemeenten projecten die bijdragen aan de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de Kop van Noord-Holland. Daarnaast zet Noord-Holland zich in voor een vaste breedbandverbinding in het buitengebied van de provincie. Op het vlak van duurzaamheid, van groot belang om ruimte aan groei te geven die ook op langere termijn houdbaar is, zijn belangrijke vorderingen gemaakt. Met inwoners, gemeenten, het bedrijfsleven, en verschillende organisaties worden de Noord-Hollandse duurzaamheidsambities onverminderd doorgezet. De provincie werkt hard aan energietransitie en zet zich in voor minder energiegebruik, het duurzaam opwekken van energie en het beter benutten van restwarmte.

Bereikbaarheid
Ten slotte blijft Noord-Holland actief om binnen de hele provincie de bereikbaarheid te verbeteren. Noord-Holland heeft de ambitie de beste provincie op het gebied van verkeersmanagement te worden. Om de doorstroming te verbeteren wordt geïnvesteerd in smart mobility en worden knelpunten aangepakt. Er wordt weer druk aan de N23 Westfrisiaweg gebouwd, de verbinding van de A8-A9 zorgt straks voor minder files en de provincie zet vol in op Hoogwaardig Openbaar Vervoer en de verbetering van de OV-knooppunten.

De kwaliteitscontroleur van de provincie heeft de voortgangsrapportage van het uitvoeringsprogramma (mid term review) van het coalitieakkoord getoetst. Uit de toetsing (second opinion) blijkt dat de mid term review in hoge mate voldoet aan de kwaliteitscriteria, zij het dat het uitvoeringsprogramma bij het coalitieakkoord nog niet in alle gevallen in concrete termen is uitgewerkt. De brief aan Provinciale Staten, de voortgangsrapportage (mid term review) en de kwaliteitstoets (second opinion) zijn te downloaden op www.noord-holland.nl.