Fietsroute Noord onderzocht

0

Dolhuysbrug of Kennemerbrug

De bestaande fietsroute tussen Haarlem Noord en het centrum via de Kennemerbrug is druk. De maximale capaciteit via dit tracé is met 9.000 fietsbewegingen per etmaal bereikt. Volgens onderzoek neemt het fietsverkeer toe tot circa 19.100 fietsbewegingen in 2030. Om het groeiend fietsverkeer mogelijk te maken, zijn goede fietsverbindingen noodzakelijk. Niets doen is geen optie.

Op verzoek van de gemeenteraad is naast het tracé via een nieuw aan te leggen Dolhuysbrug uitgezocht wat de voor- en nadelen zijn van het opwaarderen van de bestaande fietsroute via de Kennemerbrug /Schoterweg.

In het onderzoek is naar allerlei aspecten gekeken. Wethouder Sikkema: “We willen de stad bereikbaar houden en daarom het fietsverkeer stimuleren en zorgen voor goede en veilige fietsverbindingen. Uitgangspunt voor de mogelijke aanleg van de Dolhuysbrug is dat het niet ten koste mag gaan van bomen. Uit het onderzoek blijkt dat er geen bomen hoeven te sneuvelen in de Bolwerken.

Uit de vergelijking blijkt verder dat het tracé Dolhuysbrug onder andere hoger scoort op directheid, veiligheid en doorstroming. Het opwaarderen van de huidige route via de Kennemerbrug en Schoterweg/ Frans Halsstraat heeft meer draagvlak in de omgeving rond de Bolwerken. Het opwaarderen van de bestaande route via de Kennemerbrug vraagt ook een lagere investering maar is minder toekomstbestendig omdat rond 2025 de maximale fietscapaciteit opnieuw bereikt wordt en op dat moment alsnog besloten moet worden tot de aanleg van de Dolhuysbrug.

Wordt nu het tracé Dolhuysbrug aangelegd dan is dat voldoende om alle fietsers tot ver na 2030 te faciliteren door een betere spreiding en ontvlechting van verkeersstromen in het gebied. De Dolhuysbrug is daarmee toekomstbestendiger.

Vervolg
Het college vraagt aan de raad een keuze te maken. Op 8 februari bespreekt de commissie Beheer het vraagstuk. In het vervolgtraject wordt het definitief gekozen tracé verder uitgewerkt.