GroenLinks standpunt inzake Duinpolderweg

0

De GroenLinks fracties van de Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland en van de gemeenteraden van Bloemendaal, Hillegom, Noordwijkerhout, Haarlem, Heemstede en de afdelingen Lisse en Teylingen hebben gezamenlijk een standpunt ingenomen inzake het besluit van GS over het voorlopige voorkeursalternatief Duinpolderweg.

Dit standpunt luidt als volgt:

GroenLinks wijst alle onderzochte tracévarianten en de op basis daarvan samengestelde varianten (zoals het Voorkeurs-altrnatief) af, tenzij

  1. een variant onderdeel uitmaakt van een integraal plan dat gericht is op verduurzaming van ons vervoersysteem
  2. deze variant een logische lokale oplossing is voor een lokaal probleem
  3. deze variant zodanig ingepast wordt dat er minimale gevolgschade is voor de omgeving

Toelichting
GroenLinks streeft naar de verduurzaming van het vervoersysteem in onze regio. Dat betekent een verschuiving van de auto als overheersend vervoermiddel naar meer duurzame vormen van vervoer zoals openbaar vervoer en de fiets. Geen van de varianten zoals onderzocht in de planMER van het Duinpolderweg-project dragen bij aan een dergelijke verduurzaming. Erger nog, alle varianten, afgezien van de nul-variant, bevorderen de groei van het autoverkeer. Daarom wijzen wij alle onderzochte varianten af. Het zijn immers allemaal eenzijdige ‘asfalt’ oplossingen.

In plaats daarvan pleiten wij voor een breed opgezet plan waarin verschillende vormen van vervoer worden opgenomen die in samenhang zorgen voor een goede bereikbaarheid, afname van verkeershinder en minimale gevolgen voor milieu. Wegverbindingen kunnen onderdeel zijn van dit plan, onder de voorwaarden zoals hierboven genoemd onder de punten 2 en 3.

Met dit plan beoogt GroenLinks een schaalsprong van het openbaar vervoer in onze regio, zodanig dat dit een echt aantrekkelijk alternatief wordt voor de forenzen en andere reizigers. Op 15 januari jl. hebben de directeuren van 5 grote OV-bedrijven en de verkeerswethouders van 8 grote steden in een opinie-artikel *) gepleit voor forse uitbreiding van het lightrail-netwerk in de randstad. Onze regio moet zich hierbij aansluiten en op die manier een eind maken aan het dichtslibben van de wegen en de verkeersoverlast in de dorpskernen.

* www.nrc.nl/nieuws/2018/01/15/investeer-nu-in-lightrail-om-verkeersinfarct-te-voorkomen-a1588414