Besluiten Provinciale Staten 8 oktober 2018

0

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) stelden de Verklaring van geen bedenkingen voor de Versterking van de Markermeerdijken vast.

Een motie van de VVD, D66, het CDA en de PvdA over het betrekken van inwoners bij de verdere uitwerking van de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken, werd aangenomen. Een motie van GroenLinks, de PvdD, de SP en 50PLUS om drie maanden langer de tijd te nemen voor het bespreken van bezwaren en alternatieven bij de versterking van de Markermeerdijken, haalde het niet.

Motie van wantrouwen
Tijdens een interpellatiedebat kwam de vraag aan de orde of PS door Gedeputeerde Staten (GS) niet of onvolledig zijn geïnformeerd over de reactie van het adviesorgaan ICOMOS op de plannen voor aanleg van de verbinding A8-A9 en de gevolgen voor de Stelling van Amsterdam. Een motie van wantrouwen van GroenLinks, CU-SGP en de SP werd gesteund door de PVV en 50PLUS, maar haalde geen meerderheid. Het debat is terug te zien op de website van de provincie.

Amendement en moties
Een amendement van de PvdD om geen budget beschikbaar te stellen voor de planuitwerkingsfase voor de Duinpolderweg en de planfase verbinding A8-A9 haalde geen meerderheid. Een motie van de VVD, D66, het CDA en de PvdA over het concretiseren van de doelstelling om met de Metropoolregio Amsterdam de top drie te bereiken als economische regio, haalde het wel. Een motie om middelen naar de algemene reserve te laten vrijvallen die die vrij zijn gekomen als gevolg van het regeerakkoord (motie 110), haalde geen meerderheid. Ook een motie van de PvdD om geen vergunning te verlenen aan NUON voor het bouwen van nieuwe biomassacentrales zolang het klimaatakkoord niet uitgewerkt is, haalde het niet. Een motie van de CU-SGP en GroenLinks over een onderzoek naar financiële ruimte voor een fietstunnel bij de Linschotenlaan in Hilversum, werd aangehouden.

Vastgesteld
PS besloten om € 2 miljoen toe te voegen aan subsidiebudget voor warmtetransitie en alternatieven voor gas. Daarnaast besloten PS tot uitbreiding met € 25 miljoen van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. PS stelden de begroting en werkplan 2019 van de Metropoolregio Amsterdam vast. Verder stelden zij vast het onderzoeksrapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten; de Wijzigingen begroting 2018 en 2019 gemeenschappelijke regeling Waddenfonds; de Zienswijze op resultaatbestemming 2017 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek; de Zienswijze op de tweede begrotingswijziging 2018 van de RUD Noord-Holland Noord; de Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de periode 15 maart en het Reglement van Orde werkzaamheden jury Ribbius Peletier penning.

Jury voor de Ribbius Peletier penning benoemd
PS benoemden de leden van de jury van de Ribbius Peletier penning. Vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht reiken PS deze nieuwe onderscheiding de komende 5 jaar uit aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie en rol van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. De jury bestaat uit: Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer (voorzitter); Elske Doets, directeur van het bedrijf ‘Jan Doets’, in 2017 verkozen tot ‘Zakenvrouw van het jaar 2017’; journaliste Hadjar Benmiloud van het journalistieke platform vileine.com en dr. Liza Mügge, hoofddocent politicologie van de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality. PS benoemden het Statenlid Hermen de Graaf (CDA) als lid van de werkgroep Willem Arondéuslezing, als vervanger van Heleen Keur. Voormalig Statenlid Paul Slettenhaar (VVD) kreeg nog voor de start van de vergadering een koninklijke onderscheiding opgespeld vanwege zijn verdiensten als volksvertegenwoordiger. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Agenda, stukken en vergadering terugzien
Voorstellen, moties en amendementen en andere stukken zijn te vinden bij de agenda van de PS-vergadering van 9 juli. Geïnteresseerden kunnen deze vergadering en de stemmingen terugzien.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website van PS. Moties, amendementen, besluiten, Statenvragen en brieven zijn eenvoudiger te vinden via het portaal Open Stateninformatie.