De rekenkamercommissie1 (RKC) heeft onderzoek gedaan naar de externe inhuur van de gemeente Haarlem. Externe inhuur is vaak een onderwerp van gesprek als het over kostenposten van de overheid gaat. De afgelopen jaren was de ontwikkeling van externe inhuur bij tijd en wijle ook onderwerp van debat in de Haarlemse gemeenteraad. Aanleiding vormde de sterke stijging van de inhuur sinds 2014, terwijl er juist in de jaren daarvoor een sterke daling was gerealiseerd. De aandacht vanuit de gemeenteraad voor externe inhuur vormde voor de RKC aanleiding dit onderzoek te starten.

Resultaten van het onderzoek:

 1. De RKC constateert dat de opzet, het bestaan en de werking van het externe inhuurbeleid in Haarlem beperkt was. Integraal en actueel beleid ten aanzien van externe inhuur ontbreekt, waardoor de organisatie geen visie had op de gewenste omvang van de inhuur. De praktische werkinstructies voor inhuur boden ook ruimte voor verschillende werkwijzen. Ook gaf de accountant aan dat het Europees aanbestedingsbeleid en het eigen inkoopbeleid onvoldoende werden gevolgd.
 2. De centrale sturing op inhuur in Haarlem beperkt, maar de externe inhuur van de gemeente Haarlem is niet hoog vergeleken met andere gemeenten. In de monitoring wordt hoofdzakelijk gelet op de omvang van de inhuur en niet op de samenstelling. Op afdelingsniveau wordt de inhuur op de bij het onderzoek betrokken afdelingen meer nauwgezet gemonitord.
 3. De raadsinformatie over externe inhuur is beperkt en gefragmenteerd, waardoor het lastig is voor de raad om aanvragen voor extra budget voor inhuur in de juiste context te plaatsen.

Het college van burgmeester en wethouders heeft een reactie gegeven op het onderzoek, de conclusies en de aanbevelingen van de RKC. Het college geeft aan het geschetste beeld te onderkennen. Uit inmiddels uitgevoerde maatregelen maakt de RKC op dat externe inhuur de afgelopen periode in toenemende mate aandacht heeft van het college. Waar gedurende de onderzoeksperiode integraal beleid ontbrak, zijn in de afgelopen periode stappen gezet om dit te verbeteren. Ondanks de inmiddels getroffen maatregelen handhaaft de RKC haar aanbevelingen. De aanbevelingen luiden als volgt:

 1. Visie op inhuur ontwikkelen: De RKC beveelt aan om het college opdracht te geven op korte termijn een visie op externe inhuur als onderdeel van de flexibele schil van de personele bezetting te ontwikkelingen in het nieuwe Strategische Personeelsbeleid.
 2. Aanscherpen van de beheersing van inhuur. De RKC beveelt aan het college opdracht te geven:
  1. De streefwaarde in de begroting te baseren op de personeelsbegroting die een onderverdeling kent naar afdelingen en naar externe inhuur.
  2. In de HR-rapportages de (substantiële) wijzigingen in de personeelsbegroting op centraal en afdelingsniveau te laten toelichten. Daarbij moet eventuele dekking uit materieel budget altijd worden toegelicht.
  3. De ontwikkeling van de inhuur en de personeelsbegroting intensief te monitoren.
 3. Borgen informatievoorziening en agendering. De RKC beveelt aan het college opdracht te geven om:
  1. In de begroting en het jaarverslag de raad te informeren over de ontwikkeling van de financiële omvang van de externe inhuur en daarbij in het jaarverslag een toelichting te geven op die ontwikkeling.
  2. Het beleid met betrekking tot externe inhuur minimaal eens per vier jaar expliciet te agenderen aan de hand van een evaluatie van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van dit beleid.

De commissie Bestuur behandelt het rapport in de vergadering van 9 september 2021.

Voor een inhoudelijke toelichting op het rapport neemt u contact op met de voorzitter van de RKC, Mw. Sacha Schneiders, telefoonnummer 06-15002942, of via de mail aan de secretaris bdetmar@haarlem.nl

1 De rekenkamercommissie (RKC) ondersteunt de gemeenteraad door onafhankelijk onderzoek te doen naar het beleid en bestuur van het college.

Meer informatie is te vinden op:

 

 

- Advertentie -
Vorig artikelBezoek Paviljoen Welgelegen tijdens Open Monumentendagen
Volgend artikelGalerie KRUIS-WEG Tentoonstelling: Kees Bierman – Picardisch landschap
De redactie van Haarlem updates zorgt er voor dat er regelmatig updates (persberichten) op deze site komen te staan. Zelf maken wij reportages, interviews of mooie fotoseries en video's van Haarlem en omgeving. Neem gerust contact met ons op als u ideeën heeft voor leuke inhoud van Haarlem updates via info@haarlemupdates.nl of stuur uw persberichten naar persberichten@haarlemupdates.nl. Vragen over advertentiemogelijkheden kunt u sturen naar adverteren@haarlemupdates.nl.