Haarlem tekent de Woondeal MRA mee

0
Woondeal MRA.
Woondeal MRA.

Haarlem tekent de Woondeal MRA mee voor versnelling van de woningbouw en het realiseren van meer betaalbare woningen. Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waaronder Haarlem, hebben afspraken gemaakt om snel meer woningen te kunnen bouwen in de MRA. Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen, waarvan twee derde in het betaalbare segment. Daarmee gaat het om ruim 114.000 betaalbare woningen.

De betrokken partijen hebben hiervoor vandaag in Purmerend de Woondeal MRA ondertekend. Namens het Rijk is een handtekening gezet door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge. Namens de gemeente Haarlem tekende Floor Roduner, wethouder Wonen en Ruimtelijke ordening.

Regie van het Rijk
Minister De Jonge sluit in het hele land regionale Woondeals. Dit komt voort uit de in maart 2022 gepubliceerde Nationale Woon- en Bouwagenda, waarmee het Rijk de regie op de woningbouw en volkshuisvesting terugneemt. In oktober 2022 zijn met alle provincies woningbouwafspraken gemaakt, waaronder met Noord-Holland en Flevoland. Deze provinciale woningbouwafspraken zijn vervolgens regionaal uitgewerkt in Woondeals, waaronder de Woondeal MRA. Deze nieuwe Woondeal MRA vervangt de Woondeal van 2019 en is gericht op een langdurige samenwerking om de woningbouw opgave voortvarend aan te pakken. In de Woondeal MRA wordt ingezet op de bouw van 171.200 woningen, bijna een vijfde van de nationale opgave. De afspraken zijn wederkerig, wat betekent dat het Rijk zich gaat inzetten voor het wegnemen van knelpunten voor de woningbouw, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbestendig bouwen, geluid, stikstof en luchtkwaliteit.

Samenwerking en inzet noodzakelijk
De noodzaak om samen te werken is groot en vraagt inzet van alle betrokken partijen. Dit is een extra uitdaging in een tijd met onder meer oplopende bouwkosten en hogere rentes en te weinig personele capaciteit bij markt en overheid. We hebben hiervoor alle inzet en alle partijen nodig, waaronder de inzet van het Rijk. In de Woondeal MRA is aangegeven wat nodig is van het Rijk om de juiste randvoorwaarden in te vullen, zodat de doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Dit gaat bijvoorbeeld om geluid, stikstof, energie en betaalbaarheid. De marktpartijen hebben een ondersteuningsverklaring afgegeven en de corporaties een aanmoedigingsverklaring. De partijen maken zich zorgen over de hoeveelheid randvoorwaarden die nog moet worden ingevuld om vóór 2031 tot voldoende woningbouw te kunnen komen.

Alle gemeenten leveren hun bijdrage
Met de Woondeal MRA zetten alle partijen zich in voor twee derde betaalbaar in de nieuwbouw (sociale huur tot €808, middenhuur tot €1.000 per maand en koop tot €355.000, prijspeil 2022) en het streven toe te groeien naar minimaal 30% sociaal in de bestaande voorraad. Per gemeente zijn richtinggevende woningbouwopgaven 2022-2030 opgenomen, die in 2023 worden uitgewerkt op deelregionaal en gemeentelijk niveau. Haarlem zet actief in op versnelling van binnenstedelijke ontwikkelzones met uitvoering van 10.000 woningen tot en met 2030, onder andere met steun van Woningbouwimpuls-gelden.

Meer dan alleen woningen

Haave is een van de nieuwbouwprojecten in Haarlem die nu worden gebouwd.
Haave is een van de nieuwbouwprojecten in Haarlem die nu worden gebouwd.

Wethouder Floor Roduner: “Deze Woondeal is nodig voor de MRA, maar zeker ook voor Haarlem. Hiermee kunnen we zorgen dat er meer betaalbare woningen komen, maar ook voldoende voorzieningen voor de bewoners van die nieuwe huizen. We kunnen dit niet alleen. We hebben alle betrokken partijen (overheden en ontwikkelende partijen) hiervoor hard nodig. In de Woondeal hebben we ook zo concreet mogelijk afspraken gemaakt met het Rijk over randvoorwaarden en het oplossen van knelpunten. Dat kan bijvoorbeeld om regelgeving gaan of om financiële middelen.

Uit de eerdere Woondeal (2019) heeft Haarlem zes keer een forse bijdrage ontvangen voor woningontwikkelingsprogramma’s, namelijk Oostpoort, Zuidwest, Haarlem Nieuw Zuid (mobiliteitshub), het stationsgebied, de Europaweg en Zijlweg-West. Haarlem zal een beroep blijven doen op financiële ondersteuning uit Rijksprogramma’s. De inzet daarvan is breder dan alleen betaalbare woningen bouwen. Het gaat om het realiseren van wijken en buurten met goede (maatschappelijke) voorzieningen en voldoende werkgelegenheid in een leefbare en gezonde omgeving.” zegt Roduner.

Locaties en regionale versnellingstafels
In de Woondeal is een lijst opgenomen met grote woningbouwlocaties, waar een groot deel van de afgesproken woningen een plek zal krijgen. Via (deel)regionale ‘versnellingstafels’ worden samen met betrokken partijen de voortgang en knelpunten besproken en naar oplossingen gezocht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

None found

- Advertentie -

Geef een reactie