Haarlem in 2040: Groen en Bereikbaar

0

Een lange termijn visie op de openbare ruimte

Haarlem groeit in inwoneraantal en merkt dat de druk op de openbare ruimte toeneemt. Fietsen, spelen, bomen, inzamelen van gescheiden afval, ontmoeten: we willen veel maar de ruimte is beperkt. Tegelijkertijd wil Haarlem de huidige kwaliteit en beleving van de openbare ruimte behouden, en voor de toekomst zelfs verbeteren. Groen en bereikbaarheid zijn hierin belangrijk. Dat betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld en keuzes gemaakt.

Naast al bestaande wensen komt daar de komende jaren de opgave van de klimaatsverandering bij. Extremere temperaturen en heviger regenbuien vragen ook om aanpassing van de openbare ruimte. Dit alles bij elkaar vraagt om een integrale, lange termijn visie op de openbare ruimte: de Structuurvisie openbare ruimte.

In deze visie worden keuzes voorgelegd die voor een deel voortkomen uit een eerdere fase. De gemeente is in 2012 en 2013 het gesprek aangegaan met de stad. Er is toen samen met de stad getekend en gediscussieerd over de openbare ruimte. De ideeën zijn meegenomen in de structuurvisie die nu voorligt. De keuzes die nu worden voorgelegd zijn een concretere uitwerking van die eerste ideeën en moeten leiden tot een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad. Een stad met een openbare ruimte waarin het prettig verblijven is en die bewoners en gebruikers van de stad verbindt met elkaar, de regio en de natuur.

De visie bestaat uit een aantal onderdelen. De visie zelf, en de keuzes die daarbij horen. Met een aantal zogenoemde sleutelprojecten wordt geïllustreerd wat de visie concreet zou kunnen betekenen voor de inrichting van de stad. Ook is aan de hand van themakaarten te zien wat het streefbeeld 2040 is voor bijvoorbeeld de fiets, bomen en recreatie.

Vervolg: samen met de stad
Voordat het college de structuurvisie ter inzage legt, wil zij de stad opnieuw betrekken. Vanaf 24 maart tot en met 17 april 2017 kan iedereen die dat wil een reactie geven op de structuurvisie via de website www.sorhaarlem.nl, via sor@haarlem.nl en op de bijeenkomsten die worden georganiseerd. Op 4 april vindt de eerste bijeenkomst plaats in het Seinwezen.

De Structuurvisie openbare ruimte wordt daarvoor besproken in de commissies Beheer en Ontwikkeling.