College van B&W presenteert eerste begroting nieuwe raadsperiode

0

Op donderdag 27 september heeft het college van Haarlem de eerste begroting van het coalitieprogramma gepresenteerd aan de gemeenteraad. De begroting is een uitwerking van de Kadernota 2018, die door de raad in juli van dit jaar is vastgesteld.

De begroting laat zien dat de gemeente op een duurzame manier investeert om Haarlem de komende jaren toekomstbestendiger te maken. De schuldquote van de gemeente blijft daarbij binnen de grens die in de Kadernota is gesteld. De raad stelt de begroting in november vast.

Duurzaamheid
Het coalitieprogramma Duurzaam Doen geeft aan dat Haarlem aan de slag moet om de stad goed achter te laten voor volgende generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Het realiseren van een toekomstbestendige stad is zo belangrijk dat er binnen alle geledingen van de gemeente aan gewerkt moet worden. In bijna alle onderdelen van de programmabegroting komt duurzaamheid terug. Want in 2019 investeert Haarlem in de energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming. Niet alleen met geld, maar ook met allerlei programma’s die inwoners, ondernemers en partners in de stad bewust maken van de noodzaak en motiveren en stimuleren duurzaam te worden. In 2019 wordt het proces om te komen tot een nieuwe democratie in gang gezet, wat ook bijdraagt aan samen met de stad te komen tot succesvolle initiatieven.

In 2030 wil Haarlem klimaatneutraal zijn, per 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 moet de openbare ruimte zo zijn ingericht dat deze klimaatbestendig is. In 2019 onderzoekt de gemeente de aanleg van een warmtenet in Schalkwijk, waardoor woningen van het aardgas afgekoppeld kunnen worden. Ook ontwikkelt de gemeente in 2019 een stadsbrede warmtevisie waarin per wijk concrete maatregelen worden aangegeven. Komend jaar sluit de gemeente met partners, inwoners en ondernemers een lokaal klimaatakkoord.

Groei van de stad
De groei van Haarlem betekent dat er voor nieuwe Haarlemmers ook nieuwe huizen en voorzieningen nodig zijn. Haarlem wil 10.000 extra woningen toevoegen tot 2025. Bij de bouw van woningen en wijken, maar ook bij het opknappen en herinrichten van bestaande buurten, werkt de gemeente aan het ideaal van de ongedeelde stad, waar arm en rijk, lager en hoger opgeleiden en jong en oud samenwonen in de wijk. Woningen erbij betekent verdichting van de stad, maar met behoud van kwaliteit en leefbaarheid.

Iedereen doet mee
De gemeente wil iedereen gelijke kansen bieden en daarom investeert de gemeente niet alleen in begeleiding, hulp of voorzieningen aan mensen die dat nodig hebben, maar ook in het voorkomen van afhankelijke situaties door preventie. Haarlem wil voor iedereen een toegankelijke stad te zijn en investeert in 2019 extra in het voorkomen van gezondheidsverschillen, eenzaamheid en werkloosheid. Ook breidt de gemeente ondersteuning op maat verder uit en maakt deze laagdrempeliger. Vooral in de wijken en buurten gaat aandacht naar samenwerking met partners om mensen elkaar te laten ontmoeten, een netwerk op te bouwen om zo minder afhankelijk te zijn van professionele of dure zorg. De gemeente verruimt de inkomensgrens voor minimaregelingen naar 120% van de bijstandsnorm, zodat meer Haarlemmers hiervan gebruik kunnen maken.

Groen, water en openbare ruimte
In alle wijken van Haarlem verbetert de gemeente de openbare ruimte voor een gezonde en toekomstbestendige stad met voldoende groen en water. Door meer bomen te planten en open water aan te leggen wordt de stad mooier en zorgt dit voor een schonere lucht, verkoeling en wordt de overlast van extreem weer opgevangen. Inwoners van Haarlem dragen daar ook aan bij. Op veel plekken in de stad ontstaan groene daken, geveltuintjes, stadslandbouw en doe-tuinen. De gemeente stimuleert initiatieven uit de stad die bijdragen aan een groenere stad. Bij de herinrichting van het openbaar gebied krijgt groen de voorkeur boven verharding. De gemeente ontwikkelt meer groen in de stad door het planten van extra bomen. Een voorbeeld hiervan is dat de gemeente het Schoterbos revitaliseert in fases, mede op basis van wensen uit de buurt, verenigingen en bedrijven.

Mobiliteit en parkeren
De verwachte groei van Haarlem betekent extra drukte op de weg, terwijl Haarlem goed bereikbaar moet zijn en blijven voor bewoners en bezoekers. Met de maatregelen vanuit Moderniseren Parkeren verdwijnt de geparkeerde auto steeds verder uit het straatbeeld: inpandig of onder de grond. Naast ruimte voor voetgangers en fietsers, investeert de gemeente ook in andere vormen van schone en duurzame mobiliteit. Prioriteit is er voor voetgangers, fietsers en reizigers met het openbaar vervoer. De Vijfhoek en de Burgwal in het centrum lenen zich bijvoorbeeld voor autoluwe maatregelen of een nieuwe verkeerscirculatie. De gemeente zet zich komend jaar in voor draagvlak voor deze initiatieven.

Woonlasten
Het uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing kostendekkend is. Dat betekent dat verhoging van de kosten van afvalinzameling wordt doorberekend in de afvalstoffenheffing. De kosten voor inzameling vallen hoger uit omdat een duurzame manier van afvalverwerking, meer gescheiden inzamelen met meer inzamelvormen, duurder is. Als gevolg van landelijke heffingen en hogere kosten voor duurzame en circulaire verwerking van afval zal de afvalstoffenheffing de komende jaren stijgen. Om de stijging van de woonlasten voor de inwoners van Haarlem te temperen, trekt het college eenmalig € 800.000 uit, zodat deze niet extra doorbelast hoeven te worden aan de inwoners.

Een ander deel van de woonlasten bestaat uit OZB. In de Kadernota 2018 heeft de raad besloten het OZB tarief niet te verhogen, maar alleen aan te passen met het inflatie percentage. Dat is in deze begroting doorgevoerd.

Met de eerste begroting van het coalitieprogramma 2018-2023 is een stevige basis gelegd om deze raadsperiode Haarlem duurzaam te laten groeien. De begroting wordt door de gemeenteraad behandeld op maandag 5 en donderdag 8 november en is te vinden op www.haarlem.nl/begroting.