Nieuwe Bomenverordening Haarlem 2019

0

Het college van Haarlem heeft de Bomenverordening Haarlem 2019 vastgesteld en voor besluitvorming aan de gemeenteraad gestuurd. In de nieuwe verordening zijn de inspraakreacties verwerkt. Deze reacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de verordening waardoor deze duidelijker is geworden. De oude verordening was van 2012 en voldeed niet meer aan de huidige wet- en regelgeving.

In de bomenverordening staan onder andere de volgende punten beschreven:

  1. Onder welke omstandigheden het kappen van particuliere of gemeentelijke boom is toegestaan.
  2. Wanneer de verplichting geldt om een nieuwe boom aan te planten voor een gekapte boom.
  3. Hoe handhaving en toezicht is geregeld.

Bomen zijn belangrijk
De gemeente vindt het groen in de stad belangrijk, dus ook een goede bescherming van de bomen. Bomen zijn onder andere belangrijk voor een gezond leefklimaat, ze dringen CO2 terug, geven schaduw en koeling op warme dagen en dragen bij aan oplossen van wateroverlast. De bomenverordening is nodig om de bescherming van alle bomen in de gemeente zo goed mogelijk te regelen en voldoende bomen in de stad te behouden.

Inspraak
Een belangrijke verandering die uit de inspraak naar voren is gekomen is om al bij het kappen van een enkele boom een verplichting tot herplanten op te leggen. Ook wordt in de nieuwe verordening geregeld dat sfeerverlichting voor 1 maart uit gemeentelijke bomen moet zijn verwijderd om te voorkomen dat verlichting ingroeit als de boom in het voorjaar gaat uitlopen.

Vervolg
De Boomverordening wordt 11 april in de commissie Beheer besproken en daarna in de raad vastgesteld.