Jaarrekening 2018: nieuwe ambities in een lastige markt

0

Haarlem profiteerde in 2018 van de groei van de economie, maar heeft door de gespannen markt ook moeite om ambities op tijd te realiseren. De gemeente sloot het jaar 2018 af met een positief saldo van € 0,5 miljoen op een begroting van € 579 miljoen. Ambities die in 2018 niet zijn gerealiseerd, worden voor een bedrag van € 1,3 miljoen doorgeschoven naar 2019.

Saldo is momentopname
Het positieve resultaat van € 0,5 miljoen is voor een deel veroorzaakt omdat in 2018 minder geld is uitgegeven dan begroot. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken. Omdat de economie groeit ontstaat er spanning op de markt; programma’s en projecten die in voorgaande jaren waren begroot, bleken in 2018 binnen dat budget niet gerealiseerd te kunnen worden. Projecten hebben door het zoeken naar mogelijk extra budget niet in 2018 kunnen starten. Daarnaast bleek het door de gespannen markt niet altijd mogelijk om op tijd vacatures te vervullen of de juiste inhuur aan te trekken. Dit betekent dat projecten naar komende jaren worden doorgeschoven en dat de totale schuld van de gemeente nu minder snel stijgt dan verwacht.

Ambities nieuwe coalitieakkoord
Het boekjaar 2018 was het laatste jaar van het coalitieprogramma “Samen Doen”. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft de nieuwe coalitie in juni 2018 het coalitieprogramma “Duurzaam Doen” gepresenteerd, waarin nieuwe ambities zijn opgenomen voor de groei van Haarlem en de duurzaamheidsopgave van de stad. In 2018 zijn hier al voorbereidingen voor getroffen en de eerste stappen gezet naar een duurzame, sociale en toekomstbestendige stad zijn, waarin iedereen kan meedoen.

Wat heeft Haarlem in 2018 gerealiseerd?
Met het coalitieprogramma “Duurzaam Doen” stond duurzaamheid in 2018 in het teken van de overgang van visie naar strategie, zodat er concreet aan de slag gegaan kon worden. Zo is de energiestrategie voor de gebouwde omgeving en mobiliteit opgesteld. Hiermee kan in de komende jaren uitvoering gegeven worden aan de transitievisie ‘Warmte en wijkwarmteplannen’. De campagne “Haarlem wordt steeds gasvrijer” ondersteunt dit met de noodzakelijke gedragsverandering als doel.

Duurzame mobiliteit en ruimte voor fiets en groen
Haarlem investeert in de fiets: de Figee fietsbrug is in gebruik genomen en er is geld vrijgekomen voor een snelfietsroute Velsen – Haarlem- Heemstede. Het uitvoeringsprogramma SOR is opgesteld met daarin veel aandacht voor duurzame mobiliteit. In 2018 is ook aan bereikbaarheid gewerkt: binnen de MRA is € 30 miljoen beschikbaar gekomen voor het knooppunt Rottepolderplein. Om parkeerdruk beter te kunnen regelen in de stad is betaald parkeren ingevoerd in parkeerzone C, zijn parkeertarieven aangepast en is een digitale bezoekersregeling ingevoerd. De opnieuw ingerichte Europaweg is geopend, waarbij rotondes de verkeerslichten vervangen, het aantal rijbanen is teruggebracht en meer groen is teruggekomen. De vernieuwde Dreef is na een ingrijpende renovatie weer in gebruik genomen. Ook op andere plaatsen in de stad is groot onderhoud geweest aan rijbanen, groen, straatmeubilair en rioleringen.

Iedereen doet mee
Het college wil werken aan een sociale en solidaire stad waarin iedereen kan meedoen. Door alle bijstandsgerechtigden te spreken en opnieuw kennis te maken, kregen mensen door het project ‘Ik doe mee’ weer perspectief en hebben sommigen stappen gezet richting werk. Met veel bijstandsgerechtigden was in geen jaren gesproken. Uit de resultaten blijkt dat voor het eerst sinds jaren het aantal mensen in de bijstand is gedaald.

In 2018 is naast de instelling van een extra Sociaal Wijkteam geïnvesteerd in meer expertise voor de begeleiding van psychisch kwetsbare mensen in de bestaande wijkteams. Door het verlengen van de regionale pilot Samenwerken aan Veiligheid zijn voor een groot aantal gezinnen een ondertoezichtstelling voorkomen. Ook is afgelopen jaar fors ingezet op het thema gezondheid en preventie. De uitkomsten van het programma Jongeren op Gezond Gewicht laten in de Kindmonitor van de GGD zien dat kinderen meer zijn gaan bewegen en gezonder zijn gaan eten en drinken.

Groei van de stad
Het coalitieakkoord geeft aan 10.000 nieuwe woningen te realiseren in 2025. De visies op de acht ontwikkelzones geven een toekomstbeeld en de spelregels voor de ontwikkeling van de gebieden. De visie voor Spaarnesprong is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook op het gebied van sport en cultuur groeit Haarlem. Na jarenlange voorbereiding is in 2018 de nieuwe Duinwijkhal feestelijk geopend, zijn de padelbanen voor tennis bij Pim Mulier en het nieuwe beachvolleybalveld Bavo Beach in gebruik genomen. In 2018 heeft Haarlem zich met het evenement ‘Haarlem viert cultuur’ laten zien als belangrijke kunst- en cultuurstad. Er waren druk bezochte bijzondere tentoonstellingen in het Teylers Museum en het Frans Hals Museum en het 100-jarig bestaan van de Stadsschouwburg en het 50-jarig bestaan van de Toneelschuur is uitgebreid gevierd.