CDA Haarlem: Meer personeel in vaste dienst

Kosten van inhuur door de gemeente verlagen

0

De kosten van inhuur van externen als percentage van de totale loonsom van de gemeente Haarlem zijn sterk gestegen van 4,8% in 2015 tot 17% in 2018. CDA Haarlem vindt dit een ongewenste ontwikkeling. Inhuur van externen is duur en is ook niet goed voor de kwaliteit van de organisatie.

Daarom heeft het CDA het initiatief genomen voor een motie om inhuur van externen om te zetten in vaste formatie. Hiermee worden de personeelslasten van de gemeente verlaagd en de organisatie versterkt. Met steun van de andere coalitiepartijen wordt deze motie in stemming gebracht bij de behandeling van de kadernota.

10% is genoeg
CDA Haarlem wil voor de inhuur van externen voortaan uitgaan van maximaal 10% van de totale loonsom. Deze norm wordt ook door rijksoverheid gehanteerd en is bekend als de “Roemernorm”.

Gemeentelijke organisatie versterken
De ambities van de gemeente zoals verwoord in het coalitieprogramma “Duurzaam doen” zijn groot. Het realiseren van deze ambities vraagt extra arbeid. Om dat mogelijk te maken is effectieve inzet van de beschikbare middelen belangrijk. Dus moet dure externe inhuur worden verminderd. Zeker als daarmee ook nog de organisatie van de gemeente Haarlem wordt versterkt. Zo geeft omzetting van inhuur naar vaste formatie in meerdere opzichten comfort.