Jaarrekening 2019: Haarlem houdt financiën onder controle, ondanks invloeden van buitenaf

0

Ondanks meerdere wijzigingen in de bijdrage van het Rijk heeft de gemeente Haarlem het jaar 2019 met een positief saldo van € 2,2 miljoen kunnen afsluiten op een begroting van ruim € 600 miljoen. Het resultaat is circa € 7 miljoen gunstiger dan in december was voorzien. Dit heeft voor een deel te maken met een extra bijdrage die het Rijk in december nog leverde, maar die niet meer in 2019 kon worden besteed en naar 2020 doorschuift.

Saldo is positief
Een belangrijke verklaring voor het positieve saldo van de jaarrekening 20191 is bijvoorbeeld dat minder Haarlemmers in 2019 een bijstandsuitkering ontvingen. Dit leverde een voordeel op van € 1,6 miljoen. Door meer bezoekers in Haarlem waren inkomsten uit parkeren in garages € 0,5 miljoen hoger dan verwacht. Daarnaast is er € 1,1 miljoen meer aan Waboleges ontvangen dan was voorzien. Dit verklaart in hoofdlijnen het gunstige rekeningsaldo van afgerond € 7 miljoen ten opzichte van de verwachting.

De vaste schuld van de gemeente is in 2019 gedaald naar € 462 miljoen. Dit is € 55 miljoen minder dan verwacht werd bij de Programmabegroting 2019-2023. Ook de schuld per inwoner is gedaald. In de programmabegroting werd nog een schuld van € 3.454 per inwoner verwacht, maar dit blijkt eind 2019 € 3.130 per inwoner te zijn.

Wat heeft Haarlem in 2019 gerealiseerd?

Op basis van het coalitieprogramma ‘Duurzaam Doen’ zijn ook in 2019 verdere stappen gezet rond duurzaamheid en de voorbereiding van de groei van de stad.

Duurzaamheid
De gemeente heeft in 2019 het Haarlems Klimaatakkoord gesloten met bewoners, bedrijven en organisaties in de stad om de gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan en CO2-reductie te realiseren via de thema’s: energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Het Haarlems Klimaatakkoord gaat vanaf 2019 verder onder de naam Haarlem Doet Duurzaam. De raad heeft drie besluiten genomen voor het kader van de energietransitie, over de duurzame energiebronnen, over de rol die de gemeente wil nemen en over de betaalbaarheid. De raad heeft houtige biomassa uitgesloten van de duurzame bronnen. Haarlem werkt hard aan de invulling van de opgaven uit het landelijk klimaatakkoord. Zo zijn in 2019 drie wijken geselecteerd om aardgasvrij te worden en is het ontwerp van het warmtenet in Meerwijk verder ontwikkeld. In het Ramplaankwartier werkt de gemeente samen met een bewonersinitiatief en de TU Delft aan de Spaargasoplossing. Ook het plafond van de duurzaamheidslening is wegens succes verhoogd van € 2 miljoen naar € 4 miljoen.

Groei van de stad
In 2019 is gestart met onderzoek naar een investeringsagenda en dekkingsmiddelen voor de zes ontwikkelzones in Haarlem. De gemeente heeft samen met ondernemers en het onderwijs mogelijkheden gecreëerd voor meer werkgelegenheid in Haarlem, zoals diverse bedrijfsinvesteringszones en het platform Waarderpolder Werkt. In de vastgestelde visies voor de ontwikkelzones is ruimte voor bedrijvigheid nadrukkelijk opgenomen. Een nieuwe economische visie mét uitvoeringsprogramma is in 2019 voorbereid.

Ook het onderwijs ontwikkelt verder. In 2019 zijn basisschool de Argonauten en de uitbreiding van de Molenwiek geopend. De Molenwiek heeft de architectuurprijs de Lieven de Key Penning 2019 hiervoor ontvangen. Beide scholen zijn aardgasvrij uitgevoerd.

De belangstelling voor de culturele sector in Haarlem is van oudsher groot. In 2019 is met bijdragen van de gemeente veel gedaan aan de musea, zoals de start van de verbouwing van het Dolhuys, een onderzoek naar de exploitatie van het Frans Hals Museum en het realiseren van een nieuwe culturele broedplaats in het Magdalenahof.

Iedereen doet mee
In 2019 waren minder Haarlemmers aangewezen op bijstand, wat ook minder kosten voor de gemeente gaf. De werkgelegenheid nam toe, instroom van statushouders nam af en er werden meer banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Meer gezinnen kozen voor de Gemeentelijke zorgpolis en andere regelingen van de gemeente. In 2019 is het Haarlems Sportakkoord gesloten. Meer dan 80 sport-, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen hebben in dit akkoord afgesproken nog meer mensen te laten sporten en bewegen.

De jaarrekening en het jaarverslag zijn op 4 juni aangeboden aan de gemeenteraad.

1 Voor het boekjaar 2019 zijn de effecten van de corona maatregelen niet betrokken.

Advertentie
Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in: (Geleverd door FeedBurner)