Onderzoek Rekenkamercommissie jaarstukken 2014

0

De Rekenkamercommissie (RKC) Haarlem heeft het onderzoek afgerond naar de jaarstukken 2014. Met de jaarstukken legt het college van B en W verantwoording af aan de gemeenteraad en de burgers van Haarlem over het financieel beheer en de beleidsuitvoering in 2014.

De RKC constateert dat de gemeentelijke organisatie de kwaliteit van de beleidsmatige verantwoording steeds beter beheerst en ook de budgetdiscipline beter onder de knie krijgt. De RKC wijst er tevens op dat de financiële positie van de gemeente licht is verbeterd, maar nog niet stabiel is. De financiële instabiliteit vraagt grote aandacht in het licht van de risico’s die de decentralisaties met zich meebrengen.

De RKC heeft tot taak de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Dit advies is ter voorbereiding op de besluiten die de raad moet nemen over deze stukken. Het onderzoek van de jaarstukken 2014 richtte zich vooral op de financiële positie van de gemeente en de kwaliteit van de beleidsmatige verantwoording.

Het jaar 2014 is voor de verantwoording een bijzonder jaar vanwege de wisseling van de gemeenteraad en het college. De Rekenkamercommissie heeft zich daarom beperkt tot de hoofdlijnen en gaat in de beoordeling niet teveel in detail in op de inhoud van het beleid.

De RKC constateert dat de budgetbeheersing toeneemt en het aantal begrotingswijzigingen afneemt. De verbetertrajecten in de bedrijfsvoering hebben hun vruchten afgeworpen. Het financiële herstel is echter nog niet structureel en de gemeente moet ook de komende jaren een strikt beleid voeren wat betreft bezuinigen en het verhogen van de efficiency. De RKC uit bedenkingen bij het ontoegankelijke karakter van de verantwoording. De RKC vraagt het college om duidelijker uit te leggen aan de raad en de inwoners van Haarlem hoe de gemeentelijke organisatie functioneert en welke concrete (maatschappelijke) resultaten zij kunnen zien. De RKC constateert dat het college hier door de huidige manier van verantwoording onvoldoende in slaagt.

Ook komt, net als vorig jaar, de doelmatigheid in de verantwoording onvoldoende aan de orde. De focus lijkt erop gericht inkomsten en uitgaven in balans te houden, waarbij echter meer uitgaven worden gerechtvaardigd door meer inkomsten. De RKC mist een bestuurlijke analyse op doelmatigheid: hoe kan er meer gedaan worden met minder budget?

De RKC adviseert de gemeenteraad om met het college de inhoud en vormgeving van verantwoording aan te scherpen, en een visie te formuleren om de doelmatigheid in de organisatie op de kaart te zetten. Tevens pleit de RKC voor een digitale interactieve versie van het jaarverslag.

De jaarstukken 2014 worden geagendeerd voor de commissie Bestuur van 4 juni en voor de raadsvergadering van donderdag 11 juni.

- Advertentie -