Kadernota 2017: Het tij gekeerd

0

Het college van B&W heeft de laatste Kadernota van de bestuursperiode 2014-2018 gepresenteerd. Omdat het economisch herstel doorzet en mede dankzij de financiële discipline van de afgelopen jaren is het tij gekeerd en kunnen sommige pijnlijke beslissingen uit afgelopen jaren worden verzacht. Daarnaast wordt het begin van een noodzakelijke transformatie ingezet die Haarlem en de Haarlemmers klaar zal maken voor de toekomst.

Deze kadernota is de eerste bezuinigingsloze kadernota in zeven jaar, het meest positief denkbare scenario voor een stadsbestuur dat midden in een crisisperiode is aangetreden.

Nu de vermindering van de schulden van de stad op orde is gebracht, de financiële resultaten van 2016 wederom positief zijn uitgepakt en de reserve sociaal domein omvangrijk is, ontstaat er ruimte om te investeren in de toekomst. In deze kadernota wordt daarom volgens vier lijnen een positieve transformatie ingezet waar de stad in de komende jaren profijt van heeft: het sociaal domein, onderhoud van de stad, de digitale transformatie en duurzaamheid.

Sociaal domein
In plaats van de verwachte tekorten binnen het sociaal domein zijn de jaren 2015 en 2016 zelfs beide met een positief saldo afgesloten. De reserve sociaal domein is daardoor flink toegenomen. Nu deze reserve groot genoeg is gegroeid om eigenhandig de eventuele risico’s af te dekken is het mogelijk om de € 4 miljoen die in 2015 uit de algemene middelen is overgeheveld naar de reserve er nu uit te halen. Hierdoor ontstaat ruimte om te investeren in andere doelen.

De eerste twee jaren van uitvoering in het sociaal domein hebben echter ook inzicht gegeven in knelpunten binnen de domeinen zelf én knelpunten die domein overstijgend of sociaal domein breed zijn. Juist op die lastige vraagstukken is extra inzet en versnelling nodig. In de Decemberrapportage 2016 is al een eerste impuls gegeven en zijn voor 2017 extra middelen beschikbaar gesteld ten laste van de reserve sociaal domein (€ 2 miljoen). Deze kadernota is de plaats om de extra inzet voor de komende jaren vorm te geven. Hierin worden daarom voorstellen gedaan om nogmaals een deel van de reserve sociaal domein in te zetten om de zorg voor Haarlemmers daadwerkelijk anders te kunnen organiseren..

Onderhoud van de stad
In de afgelopen periode zijn vanwege de beperkte middelen soms pijnlijke keuzes gemaakt, groot en klein. In het coalitieprogramma is daarom al in 2014 vastgelegd dat indien er ruimte zou ontstaan deze deels benut zou worden voor het terugdraaien van bezuinigingen. In deze kadernota wordt daarom bijvoorbeeld geld vrijgemaakt om de bezuinigingen terug te draaien op de exploitatie van speeltuinen door zelfstandige speeltuinverenigingen. Zo kunnen de speeltuinen in de stad op een goed kwaliteitsniveau blijven voortbestaan. Maar ook bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte kunnen worden teruggedraaid. Het onderhoudsniveau van onze mooie stad kan daarmee weer op het peil worden gebracht waar iedereen het graag ziet.

Digitale transformatie
De Digitale Agenda 2020 vanuit de EU en het Rijk laat zien dat de maatschappij in een nieuwe periode van Digitale Transformatie is gekomen. Ook Haarlem wordt hiermee geconfronteerd. Of het nu gaat om het sociaal domein, het fysieke domein of de dienstverlening aan bewoners en het bedrijfsleven, IT is verweven met alle primaire processen. Voor Haarlem betekent dit dat er een nieuwe fase aanbreekt waarin de ICT infrastructuur, de beveiliging, de digitalisering en de informatiestromen van de organisatie klaar gemaakt moeten worden voor deze toekomst. Het college ziet deze ontwikkelingen als randvoorwaarde voor het kunnen realiseren van veel ambities in andere programma’s en maakt hier daarom in deze kadernota geld voor vrij.

Duurzaamheid en woonlasten
In Haarlem werken we aan een duurzame, groene en schone stad. Door het college wordt in deze kadernota extra ingezet op het versnellen van de verduurzaming van de stad met als gevolg oa economische groei, een klimaatneutraal Haarlem in 2030 en een aardgasvrij Haarlem volgens de Routekaart Haarlem Aardgasvrij 2040. Samen met partners binnen de stadsgrenzen en in de regio werkt zo toe Haarlem naar een plek als koplopergemeente in de energietransitie. Sinds 2009 is het Duurzaamheidsprogramma steeds verder verbreed met onderdelen als circulaire economie, zero-emission mobiliteit, industrie en klimaatadaptatie. De financiële consequenties van zowel deze verbreding als de versnelling van het Duurzaamheidsprogramma krijgen in deze kadernota een plek. Met het Strategisch Plan Afvalscheiding wordt vol ingezet op het verder verminderen van restafval. Dit plan krijgt nu een verdere uitwerking waarmee de duurzaamheidsdoelen eerder en efficiënter behaald kunnen worden. Omdat de kosten hiervoor een belangrijk onderdeel van de woonlasten vormen, zou dit betekenen dat de woonlasten in 2018 licht stijgen. Eén van de coalitieafspraken is dat woonlasten niet sterker mogen stijgen dan inflatie. Deze afspraak staat nog altijd, sterker nog, in 2016 daalden de woonlasten in Haarlem voor het tweede jaar op rij zelfs sterker dan elders in het land. Het college maakt ook in deze kadernota geld vrij om de afspraak hierover na te komen.

Samen Doen!
Het coalitieprogramma heeft als titel ‘Samen Doen!’ gekregen. Afgelopen jaren heeft dit motto geholpen om samen de noodzakelijke moeilijke beslissingen te nemen over waar het minder kon en soms moest. Nu het economisch herstel ruimte geeft om te investeren verandert weliswaar de dynamiek, maar blijft het motto wederom de rode draad in de afwegingen die gemaakt worden. Door nu samen te investeren in onze toekomst maken we het mogelijk om het ook in deze toekomst in Haarlem samen te kunnen blijven doen.

Raadsbehandeling Kadernota 2017
De behandeling van de kadernota door de gemeenteraad van Haarlem vindt plaats van 26 t/m 29 juni.