Regionaal Actieprogramma voor extra woningen in Zuid-Kennemerland en IJmond

0

Tot 2020 zijn er in Zuid-Kennemerland en IJmond ca. 8.100 woningen netto extra nodig. Om dit te realiseren zijn er 25 ambities en afspraken gemaakt in het regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2016-2020. Dit actieprogramma maakt duidelijk hoe er voor gezorgd kan worden dat iedereen die dat wil in deze regio kan wonen. Voor de uitvoering van dit actieprogramma stelt de provincie Noord-Holland 1,5 miljoen euro beschikbaar.

Wonen dat past bij inkomen en wensen

De 8.100 woningen worden vooral gebouwd binnen het aanwezige stedelijke gebied of door lege panden te transformeren tot woningen. De gemeenten en de provincie Noord-Holland willen de sociale huurwoningen handhaven op het niveau van 2015 (64.000 woningen), woningen verduurzamen en bouwen in de buurt van openbaar vervoer knooppunten. Bovendien willen zij zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt, zodat meer mensen wonen in een huis dat past bij hun inkomen, levensfase en woonwensen.

Presentatie RAP
Acht gemeenten in Zuid-Kennemerland en IJmond en de provincie Noord-Holland hebben op 28 november het Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) 2016 t/m 2020 ‘De regio Zuid-Kennemerland/IJmond geeft thuis!’ gepresenteerd. Het RAP geeft uitvoering aan de Provinciale Woonvisie, die een uitwerking is van de Structuurvisie Noord-Holland 2040. Het RAP is input voor afspraken op het niveau van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), die ervoor moeten zorgen dat de groeiende regio leefbaar blijft.

De druk op de woningmarkt in de omgeving van Amsterdam is in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond goed voelbaar. De regio biedt een aantrekkelijk woonmilieu, in de nabijheid van stedelijke voorzieningen, natuur en strand. Het aantal huishoudens in de regio Zuid-Kennemerland/ IJmond groeit tot 2040. Er zullen onder andere woningen nodig zijn voor 65-plussers en voor mensen met een laag (midden) inkomen, waaronder statushouders. Om efficiënt gebruik te maken van de beperkt beschikbare ruimte en de aantrekkingskracht van de regio te behouden, is de inzet om de bouwopgave binnenstedelijk te realiseren.

Gezamenlijk programma
Dit programma is een gezamenlijk product van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort en de provincie Noord-Holland. Bij de totstandkoming is nauw samengewerkt met betrokkenen op het gebied van wonen.

Een breed samengestelde klankbordgroep, bestaande uit huurdersvertegenwoordiging, ontwikkelaars, corporaties, duurzaamheidspartijen en zorgaanbieders, heeft de opstellers gevraagd en ongevraagd advies gegeven.

Lees het hele actieprogramma hier.