Project ‘Ik doe mee’ werkt!

0

Het afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente driekwart van alle Haarlemmers met een bijstandsuitkering gesproken vanuit het project ‘Ik doe mee’. Doel van deze gesprekken is de klanten van de afdeling Werk & Inkomen beter te leren kennen en hun mogelijkheden voor participatie beter in beeld te krijgen. De eerste resultaten van het project zijn nu inzichtelijk gemaakt. De rapportage laat zien dat de mate waarin klanten meedoen in de Haarlemse samenleving toeneemt door regelmatig klantcontact.

Binnen het project ‘Ik doe mee’ kijkt de gemeente samen met de klant naar de mogelijkheden voor uitstroom uit de bijstand, stappen naar het vinden van betaald werk of stappen die een klant kan maken om (weer) mee te doen in Haarlem. Met alle klanten worden zogeheten ‘klantbeeldgesprekken’ gevoerd en een plan van aanpak gemaakt waarin afspraken staan over begeleiding, activering of medische keuring. Daarnaast stelt de gemeente de rechtmatigheid van de uitkeringen aan de orde en handhaaft waar nodig.

Inhaaleffect
Bij de start van ‘Ik doe mee’ heeft de gemeente ervoor gekozen om klanten die veel kans op werk hebben als eerste te spreken en daarna de klanten die wat meer hulp nodig hebben. Dit heeft geleid tot een inhaaleffect. In de eerste helft van 2017 is er een grotere uitstroom naar werk dan in de eerste helft van 2018. Ook bij de beëindigingen op grond van een toets op rechtmatigheid treedt dit inhaaleffect op.

Parttime werk en participatie
In 2018 is een verschuiving te zien naar een ander type verbeteringen: er worden wat minder uitkeringen beëindigd, maar klanten zetten wel stappen op het gebied van participatie. In de eerste 2 kwartalen van 2018 zijn bijvoorbeeld 180 tegenprestaties genoteerd (een klant gaat vrijwilligerswerk doen) tegen 26 in de eerste helft van 2017. Verder is een duidelijke toename te zien van inkomsten uit parttime werk. In de eerste twee kwartalen van 2017 vonden 609 klanten van de afdeling Werk & Inkomen een parttime baan, in dezelfde periode van 2018 waren dat 717 klanten. De inkomsten worden verrekend met de uitkering. In 2018 zijn ook voor meer klanten ontheffingen voor de sollicitatieplicht verleend, namelijk 186, tegen 85 in de eerste helft van 2017. Een ontheffing wordt verleend aan klanten die niet in staat zijn om te werken of te participeren. Hier ligt altijd een medische keuring aan ten grondslag.

Stappen
Veel klanten kunnen en willen graag participeren, maar missen de ondersteuning van bijvoorbeeld een netwerk. Klantmanagers geven aan dat klanten het als positief ervaren dat er op regelmatige basis met hen gesproken wordt, dat zij weer een aanspreekpunt hebben bij de gemeente en gekoppeld zijn aan een vaste klantmanager. Door het project ‘Ik doe mee’ zetten mensen stappen die zij niet zouden hebben gezet als er met hen geen klantbeeldgesprekken waren gevoerd.