CO2-uitstoot Haarlem in 2014 ruim 3 % afgenomen

0

Uit de cijfers over 2014 blijkt dat de uitstoot van CO2 in Haarlem voor het derde achtereenvolgende jaar een daling laat zien. Dit geldt zowel voor huishoudens als bedrijven. De totale hoeveelheid vermeden en bespaarde CO2 is in 2014 toegenomen tot 140.500 ton. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van ongeveer 17.500 huishoudens. Daarmee voldoet de gemeente ruim aan haar doelstelling, zoals vastgelegd in de programmabegroting.

Op het gebied van duurzaamheid zijn door de gemeente samen met alle betrokken partijen een groot aantal activiteiten ontwikkeld. De resultaten daarvan staan in de onlangs vastgestelde Duurzaamheidsmonitor 2014.

De klimaat neutrale stad
Haarlem heeft de ambitie in 2030 klimaatneutraal te zijn. Sinds 2008 meet de gemeente de CO2-uitstoot van de hele stad. De meting is gebaseerd op de energieverbruikscijfers van netbeheerder Alliander en de berekende verkeerscijfers van het CBS. De afgelopen jaren zijn inwoners en bedrijven minder energie gaan verbruiken. Van alle huishoudens is bijna de helft overgestapt op groene stroom. Het opwekken van duurzame energie, door bedrijven én particulieren, nam ook toe. Vooral zonnepanelen staan meer en meer in de belangstelling.

Wethouder Sikkema (Duurzaamheid): “Alle duurzaamheidsmaatregelen zorgen niet alleen voor minder uitstoot van CO2, maar geven de stad ook een economische impuls. Uit landelijke cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in de groene energie er sinds 2005 18.000 banen bijgekomen zijn. In totaal waren er in 2013 46.000 mensen actief in groene energie, een groei van 61 procent sinds 2005!” De dalende uitstoot van CO2 is een stap in de goede richting maar er zijn nog grote stappen nodig om de ambitie waar te maken. De gemeente brengt momenteel samen met de Haarlemse woningbouwcorporaties en Alliander de mogelijkheden in beeld voor de aanleg van een warmtenet in Schalkwijk. Door gebruik te maken van warmte in de bodem zouden tussen de 6000 en 12.000 woningen energie-neutraal verwarmd kunnen worden.

www.degroenemug.nl
De Duurzaamheidsmonitor 2014 is te vinden op de klimaatwebsite www.degroenemug.nl. De Groene Mug wil iedereen prikkelen energie te besparen en daarmee een steentje bij te dragen aan de doelstelling van de klimaat neutrale stad. Deze site is hét loket waar Haarlemmers terecht kunnen voor vragen, wensen en oriëntatie op energiebesparing.

- Advertentie -