RKC onderzoek fietsbeleid Haarlem: Visie loopt spaak in uitvoering

0

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft onderzoek gedaan naar het Haarlemse fietsbeleid. Eén van haar conclusies is dat bij de hoge ambitie en prioriteit voor fietsen in het gemeentelijk beleid er meer mag worden verwacht in de uitvoering. De praktijk komt niet overeen met de visie. Duidelijk is dat het niet slecht gaat, maar dat het wel beter moet kunnen.

Onderzoeksvraag
De RKC stelde de vraag of het actuele fietsbeleid, met de groeiende mobiliteit, toekomstbestendig is? De RKC heeft onderzocht wat de resultaten zijn van vele jaren fietsbeleid en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken voor de toekomst. Ook is er een enquête onder inwoners gehouden. De RKC heeft de resultaten ervan meegenomen in haar onderzoek.

Resultaten van het onderzoek
Het Haarlems beleid is op tien aspecten onderzocht en beoordeeld door deskundigen. De aspecten zijn bijvoorbeeld de uitwerking van de beleidsvisie in een actieprogramma, het beschikbare budget, de kwaliteit van de infrastructuur, het fietsparkeren en de verkeersveiligheid. Daaruit blijkt dat Haarlem op een schaal van 0 tot 4, vrij laag scoort met een gemiddelde van 1,7.

Haarlem heeft de fysieke kenmerken heeft om een echte ‘fietsstad’ te zijn, maar in een vergelijking met de 25 grootste steden blijft Haarlem steken in de middenmoot. Ook is het fietsbudget in Haarlem laag vergeleken met steden die expliciet hun fietsambitie hebben uitgesproken.

Aan de enquête onder inwoners hebben ruim 1700 Haarlemmers deelgenomen. Daaruit blijkt dat er in Haarlem veel wordt gefietst, zelfs meer dan 5 jaar geleden. Volgens de respondenten is binnen de stad fietsen vaak sneller en levert autogebruik parkeerproblemen op. De Haarlemmer wil onder andere graag meer aandacht voor fietsveiligheid en beter kunnen doorfietsen in de stad, zonder oponthoud.

Conclusies en aanbevelingen
Op basis van het onderzoek constateert de RKC, dat van de gemeente meer mag worden verwacht als het gaat om de uitvoering van haar visie op fietsmobiliteit. Zeker bij de groeiende mobiliteit is het huidige beleid niet toekomstbestendig. Ook is het fietsbeleid versnipperd en eenzijdig doordat niet alle elementen van een volwaardig fietsbeleid voldoende aandacht krijgen. Tot slot maakt de gemeente onvoldoende gebruik van de beschikbare kennis en inzichten van professionals en inwoners van de stad.

Om te komen tot meer toekomstbestendig beleid heeft de RKC de volgende twee aanbevelingen gedaan aan het college van B en W:

1) Vertaal de fietsambitie naar concrete fietsmaatregelen in het nieuwe fietsbeleid dat in 2021 wordt vastgesteld.

2) Maak het fietsbeleid compleet door in het nieuwe beleid alle tien aspecten te verwerken en per onderdeel het ambitieniveau te bepalen.

Het college heeft in zijn bestuurlijk reactie aangegeven deze aanbevelingen over te nemen. De commissie Beheer bespreekt het rapport in de vergadering van 3 september 2020 en de gemeenteraad besluit over de aanbevelingen in de vergadering van 17 september 2020.

Het rapport is gepubliceerd op de webpagina van de Rekenkamercommissie:
RKC-Rapport-Visie-loopt-spaak-in-de-uitvoering-Onderzoek-Fietsbeleid-Haarlem
5 minutenversie RKC Rapport Onderzoek Fietsbeleid Haarlem

Advertentie