Haarlem investeert in kwaliteit onderwijshuisvesting

0

Het college heeft het Strategisch huisvestingsplan (2015 – 2020), dat twee jaar geleden is vastgesteld en waarin € 30 miljoen is uitgetrokken voor onderwijshuisvesting, geactualiseerd. Dit omdat de stad de komende jaren sterk groeit en er meer leerlingen in het onderwijs komen. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan onderwijshuisvesting. Daarmee zet het college het beleid van de afgelopen jaren voort; blijven investeren in onderwijs en onderwijshuisvesting.

Het aantal leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs blijft de komende jaren groeien. Een groei wordt verwacht van circa 2.200 leerlingen in de leerplichtige leeftijd. Dit is exclusief de verwachte groei als gevolg van de uitvoering van de Woonvisie van de gemeente Haarlem. Dit zal leiden tot nog eens 2.500 à 3.500 leerlingen. Al deze leerlingen wil de gemeente een passende onderwijsplek geven.

In deze huisvestingsopgave streeft het college ook naar een kwaliteitsniveau dat aansluit bij hedendaagse eisen. Daartoe zal de gemeente op korte termijn, samen met de schoolbesturen, kwaliteitseisen voor de onderwijshuisvesting ontwikkelen waarin aandacht is voor duurzaamheid, een goed binnenklimaat en een verantwoorde energiehuishouding. In overleg met het onderwijsveld wordt het ambitieniveau wat betreft de energieprestaties, ventilatie, verwarming, verlichting en geluid vastgesteld. De ambitie is te komen tot een Haarlemse kwaliteitsstandaard voor de onderwijshuisvesting.

Naast de ontwikkeling van een Haarlemse kwaliteitsstandaard voor de onderwijshuisvesting zal ook worden onderzocht op welke wijze kan worden voorzien in de toenemende huisvestingsbehoefte. Vragen die onder meer beantwoord moeten worden zijn of dit plaats kan vinden door nieuwe scholen of het uitbreiden van bestaande scholen? En waar moet deze uitbreiding plaatsvinden? Deze vragen worden de komende periode, samen met de schoolbesturen uitgewerkt voor het basisonderwijs én het voortgezet onderwijs.