Begroting 2016: schuld loopt verder terug

0

Op 1 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders de programmabegroting 2016 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

De schuld loopt verder terug en de bedrijfsvoering is op orde. Zo blijven de woonlasten nagenoeg gelijk en kan de gemeente samen met haar partners blijven inzetten op de doelen uit het coalitieprogramma Samen Doen! De gemeenteraad behandelt de begroting in de week van 9 november.

Wat gaan we in 2016 samen doen?

  • we gaan meer onderhoudsprojecten uitvoeren in de stad;
  • om het fietsgebruik te stimuleren en de stad groener en duurzamer te maken, is opnieuw geld beschikbaar;
  • de woonlasten blijven nagenoeg gelijk;
  • om de stad veilig te houden is de inzet van ieder van belang, want veiligheid raakt elke burger en ondernemer in Haarlem. Daarom staat ook bij de aanpak van veiligheidsthema’s in 2016 de samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen voorop;
  • er wordt extra geïnvesteerd in Schalkwijk, onder andere in de realisatie van een nieuwe parkeergarage;
  • ook wordt er flink geïnvesteerd in de bouw van schoolvoorzieningen;
  • samen met huurders en corporaties maken we aangescherpte afspraken om de druk op de woningmarkt het hoofd te bieden;
  • de nieuwe manier van werken van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in de maak. Met als doel integrale dienstverlening aan zowel nieuwe klanten als de huidige bijstandspopulatie om hen kansen te bieden en armoede tegen te gaan;
  • nieuwe bezuinigingen zijn niet nodig.

Economisch herstel
Wethouder financiën Van Spijk: “Het is goed om te zien dat economisch herstel zich serieus aandient. En dat het lukt om de schuld te verminderen. Dat geeft goede moed voor de nabije toekomst, maar we moeten de vinger aan de pols houden. Zo zijn de financiële gevolgen van een aantal ontwikkelingen zoals de opvang van statushouders en het invoeren van de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen nog onbekend.

De financiële positie van Haarlem
De schuldenlast van de gemeente daalt zoals ingezet bij de kadernota, maar neemt ook nog eens 10 miljoen euro extra af door het realistischer plannen van investeringen en het actiever sturen op gemeentelijke geldstromen. Van Spijk: ”In deze begroting wordt een reëel financieel perspectief geschetst, gebaseerd op een conservatieve en voorzichtige raming van baten en lasten. We rekenen onszelf niet rijk en zetten hier een serieuze stap richting een gezonder huishoudboekje.” De schuldenlast van Haarlem wordt met deze begroting teruggebracht naar 570 miljoen eind 2016.

Sociaal Domein
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het gebied van participatie en ondersteuning van burgers. Bovendien is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In 2016 wordt de ingezette transformatie naar eigen kracht, integrale aanpak en verantwoordelijkheid bij professionals verder doorgezet. Een grote opgave voor partners en gemeente. Het feit dat de gemeente verantwoordelijk is biedt kansen om slimmere, integrale en ook goedkopere oplossingen te vinden samen met burgers en partners.

Behandeling in de raad
De gemeenteraad behandelt de begroting in de week van 9 november. Naar verwachting wordt deze vastgesteld tijdens de begrotingsraad op 12 november.

Meer informatie
De programmabegroting is te vinden op: www.haarlem.nl/begroting. Daar is ook een digitale samenvatting te vinden.

- Advertentie -