Uitbreiding project integrale aanpak Schoterweg

0

Het college van B&W heeft besloten door te gaan met de aanpak van de Schoterweg waarbij gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst samenwerken om vermoedens van misstanden en ondermijnende criminaliteit te onderzoeken en daarmee gepaard gaande verloedering in dit gebied tegen te gaan.

Dit besluit volgt uit de evaluatie van het project waarin het afgelopen half jaar diverse controles naar misstanden zijn uitgevoerd. Door de gezamenlijke inzet kan de problematiek in dit gebied zowel bestuurlijk als fiscaal en waar mogelijk strafrechtelijk aangepakt worden.

Uit onderzoek van het afgelopen half jaar rijst het vermoeden van meer misstanden. Tegelijk is geconstateerd dat er meer tijd nodig is om onderzoek uit te kunnen voeren en volharding in de samenwerking tussen de overheden enerzijds en het betrekken van bewoners en ondernemers anderzijds tot stand te brengen.

Het werken aan een veilige en leefbare buurt en stad is niet alleen een taak van politie, justitie en bestuur, maar ook van ouders, buren, ondernemers en andere partners. Het vervolg van het project wordt daarom uitgebreid tot een gebiedsgerichte aanpak waaronder ook delen van de Transvaalbuurt, Patrimoniumbuurt en Frans Halsbuurt vallen.

Tezamen met de bestuurlijke aanpak op het gebied van brandveiligheid, bouwen, woonfraude en gebiedsontwikkeling wordt gewerkt aan de realisatie van de ambities geformuleerd in het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2015 en de door de Raad vastgestelde Nota IVH 2015-2018.

Meld Misdaad Anoniem
Een actieve bijdrage en goede samenwerking tussen burger en overheid zorgt ervoor dat meer veiligheidsproblemen worden voorkomen of aangepakt.

Haarlemmers die rond de Schoterweg en omgeving wonen, werken en recreëren wordt gevraagd bij te dragen aan de veiligheid in hun eigen buurt en omgeving. Dit kan door misstanden te melden via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via www.haarlem.nl/inwoners-en-ondernemers.

Op basis van meldingen kunnen gemeente, Belastingdienst, politie en Openbaar Ministerie gezamenlijk, ondersteund door het Regionaal informatie en Expertise centrum Noord-Holland, actief handelen op misstanden en wordt de veiligheid van de woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers vergroot.