De Verbeelding, een nieuwe basisschool

0

Stichting Salomo te Haarlem start per 1 januari 2018 op de Louis Couperusstraat in Haarlem Noord een nieuwe interconfessionele basisschoollocatie: De Verbeelding.

Bij de start wordt gebruik gemaakt van een bestaand schoolgebouw. Met dit initiatief draagt Salomo bij aan het opvangen van de groei van het aantal Haarlemse leerlingen in dit deel van de stad.

De horizon van de school is dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’. Het doel hierbij is het geven van goed, modern, uitdagend en degelijk onderwijs dat past bij de huidige en toekomstige maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school.

De Verbeelding werkt waardengestuurd. Onze basiswaarde is respect. De kernwaarden die daaruit voortvloeien zijn:

  • Vertrouwen
  • Verwondering
  • Eigenheid
  • Zorgzaam
  • Duurzaam

Het is de bedoeling dat de school een ander, meer innovatief karakter krijgt dan de huidige reguliere basisscholen in de wijk. De kinderen zitten in units bij elkaar: de groepen 1, 2 en 3 vormen een unit. In een later stadium komen er een unit voor de middenbouw (groep 4-6 of 4 en 5) en bovenbouw bij. Er wordt gestart met een unit van kinderen uit de groepen 1 tot en met 3.

De school hanteert een continurooster. Ouders krijgen de mogelijkheid zelf een week vakantie te plannen die gekoppeld is aan de herfst-, voorjaars- of meivakantie.

In de ochtenden is er veel aandacht voor de kernvakken taal, lezen, rekenen/wiskunde en motorische vaardigheden. Kinderen volgen de lessen op hun eigen niveau bij gespecialiseerde leraren in zogenaamde ‘ateliers’.

’s Middags wordt er vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het International Primary Curriculum. Zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, biologie maar ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap worden projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, onderzoekend leren, informatievaardigheden, ict-vaardigheden, mediawijsheid maar ook zaken als persoonsvorming en leren leren. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven. Ook werken we samen met de International School Haarlem.

Op termijn wordt De Verbeelding een IKC, integraal kindcentrum, waarbij er een inhoudelijke samenwerking is tussen voorschool, basisschool en buitenschoolse opvang.

Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief van Haarlem updates:
Voer je e-mailadres in:


(Geleverd door FeedBurner)