Kadernota 2016: Frisse blik naar de toekomst

0

Het college van B&W heeft de Kadernota 2016 gepresenteerd. In de kadernota staat beschreven hoe Haarlem het huishoudboekje voor de komende jaren vormgeeft. En dat ziet er goed uit: ondanks dat een deel van de jaarrekening 2015 nog niet is vastgesteld kan de grootste bezuinigingsopgave van de laatste 5 jaar worden afgesloten. Haarlemmers gaan er daarnaast met deze kadernota op vooruit: de woonlasten kunnen komend jaar omlaag.

Sociaal domein
De kadernota komt dit jaar op een bijzonder moment, omdat de jaarrekening van 2015 nog niet is vastgesteld. Dit heeft te maken met de enorme opgave waar de gemeente in 2015 voor stond met de decentralisatie van het sociaal domein.

Zorgtaken zijn geleverd door een groot aantal partners, ieder met een eigen administratie. Om al deze gegevens zorgvuldig met elkaar af te kunnen stemmen is afgesproken dat de jaarrekening dit jaar, eenmalig, later verschijnt.

De implementatie van de decentralisatie is op de goede weg. Echter, om de onzekerheden uit het sociaal domein te kunnen opvangen is hier een reserve voor in het leven geroepen; deze blijft ook in dit tweede uitvoeringsjaar van belang. Alle overige onderdelen van de jaarrekening 2015 zijn verwerkt in deze kadernota. Dit levert een positief rekening resultaat op van € 6,9 miljoen. Verminderd met de noodzakelijke bestemmingsvoorstellen resteert er een resultaat van € 5,2 miljoen.

Grootste bezuinigingsopgave achter de rug
In deze kadernota wordt de laatste 1,1 miljoen van de bezuinigingsopgave van ruim € 60 miljoen waar de stad de afgelopen jaren mee te maken had, opgelost. Hiermee komt een einde aan de grootste bezuinigingsronde van de afgelopen 15 jaar.

Dit biedt de kans om met een frisse blik naar de toekomst te kijken. Het positieve rekeningresultaat van 2015 kan deels worden ingezet voor nieuwe uitdagingen.

Groeiende èn bloeiende stad
Zo kijken we voor het eerst in lange tijd weer vooruit. Het aantal inwoners groeit gestaag. Dit leidt tot extra banen in de toekomst maar ook tot nieuwe uitdagingen.

Daarom is in deze kadernota onderzocht hoe het beste kan worden omgegaan met deze groei. Zodat de stad niet alleen kan groeien maar deze ook kan blijven bloeien.

Haarlem houdt aandacht voor groen en recreatieruimte en blijft flink inzetten op onderwijshuisvesting. Daarnaast wordt er gezorgd voor Haarlemmers die het minder goed hebben en worden zij beter op de hoogte gebracht van de beschikbare hulp en regelingen. De gemeente waakt voor tweedeling in de stad door in ieder stadsdeel sociale huur– en koopwoningen een plek te geven bij woningbouwontwikkeling.

Woonlasten dalen èn afvalbeheer verduurzamen
Afgelopen jaar stegen de woonlasten al niet sterker dan inflatie. In deze kadernota wordt besloten dat de woonlasten zelfs gaan dalen, van € 762 in 2016 naar € 745 in 2017. Een belangrijk onderdeel van deze woonlasten is de afvalstoffenheffing. Na 2017 zet de stad middels een Strategisch plan afvalscheiding in op het verder verminderen van restafval. Hiermee kan een flinke bijdrage worden geleverd aan de duurzaamheidsdoelen van de stad.

Investeren in de stad èn verminderen van schuld
In deze kadernota wordt afgesproken dat geplande investeringen door de inzet van extra capaciteit ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast worden extra investeringen gedaan om achterstallig onderhoud weg te werken en worden grote projecten zoals de Buitenrustbruggen opgepakt. Door financiële maatregelen zoals het vaststellen van een maximum bedrag aan investeringen per jaar wordt ervoor gezorgd dat het huishoudboekje ondertussen op orde blijft. De in het coalitieprogramma gemaakte afspraken over schuldvermindering blijven daardoor stevig overeind. Zo wordt doorgezet met het structureel verminderen van de schulden van de stad met € 5 miljoen per jaar. Daarnaast wordt € 2,6 miljoen, 50% van het positieve resultaat van 2015, aangewend om de schulden te verminderen.

Zo blijft Haarlem stevig op koers richting een gezonde schuldpositie.

Innoveren
Met de blik op de toekomst werkt Haarlem aan het moderniseren en digitaliseren van haar producten. Zo wordt dit jaar geïnvesteerd in de realisatie van een gebiedsbegroting. Hierin kunnen Haarlemmers voor hun eigen buurt zien wat de gemeente heeft gepland en wanneer. Hiermee hoopt het bestuur niet alleen de zichtbaarheid van de gemeentelijke werkzaamheden maar ook de participatie mogelijkheden en betrokkenheid van bewoners te vergroten. Daarnaast wordt ingezet op verbeteringen van het huishoudboekje. Zo wordt er gewerkt aan een digitale versie van de programmabegroting, maar worden ook vergelijkingen met andere gemeenten op onderwerpen als overhead en bezit beter mogelijk gemaakt.

Daarnaast worden de effecten van gemeentelijke inzet zo optimaal mogelijk in beeld gebracht en wordt het inzicht in de opbouw van de begroting zoveel mogelijk vergroot.

Raadsbehandeling Kadernota 2016
De kadernota wordt door de gemeenteraad van Haarlem vastgesteld.
De behandeling vindt plaats van 27 t/m 30 juni 2016.